Standardiserade vårdförlopp kortar köer

Standardiserade vårdförlopp har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. För flera cancerformer har också skillnader i väntetider mellan såväl...

Ny skrift om personcentrerad vård

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund har publicerat en gemensam skrift om personcentrerad vård. I skriften beskrivs vad personcentrerad vård...

Flera försämringar i äldrevården 2018

De multiprofessionella demensteamen i kommunerna för personer i ordinärt boende fortsätter att minska. Färre på särskilda boenden är nöjda med...

Certifiering till Akademiskas kvinnoklinik

[caption id="attachment_26925" align="alignright" width="150"] Masoumeh Rezapour Isfahani.Foto : Staffan Claesson[/caption] Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har certifierats som centrum för...

Stora skillnader i kommunernas äldrevård

Väntetiden till särskilda boenden varierar kraftigt mellan landets kommuner. Det går att utläsa ur Sveriges Kommuner och Landstings ”Kommunernas kvalitet...