Svåraste vårdskadorna kartlagda

Vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala organ och skador av läkemedel och efter kirurgi är de vårdskador som orsakar flest dödsfall....

Väntetider ökar, men kan kortas

Väntetiderna i hälso- och sjukvården har blivit längre och skillnaderna mellan regioner, verksamhetsområden och enheter är fortsatt stora. Men det...

Standardiserade vårdförlopp kortar köer

Standardiserade vårdförlopp har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. För flera cancerformer har också skillnader i väntetider mellan såväl...

Flera försämringar i äldrevården 2018

De multiprofessionella demensteamen i kommunerna för personer i ordinärt boende fortsätter att minska. Färre på särskilda boenden är nöjda med...

Fyra principer för digital vård

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Socialstyrelsen nu tagit fram fyra principer för när och hur digital vård ska ges.  Den...