Digitala framsteg i regionerna – men stora utmaningar väntar

Rapport Den digitala utvecklingen av hälso- och sjukvården är en viktig nyckel i omställningen till Nära vård. Årets SLIT-rapport pekar dock på att förutsättningarna för att klara omställningen är tuffa.

Digitala framsteg i regionerna – men stora utmaningar väntar
Digitala möten är något som de flesta regioner erbjuder idag. Foto: Adobe Stock

Sedan 2007 har nätverket för Sveriges regioners IT-direktörer/-chefer, SLIT, tagit fram och delat siffror för hur den digitala utvecklingen ser ut inom hälso- och sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tekniska lösningar som underlättar

Under den tiden har det hänt väldigt mycket – inte minst när det gäller tjänster som ger invånarna en mer självständig roll, samt tekniska lösningar som underlättar vårdarbetet.

De flesta regioner erbjuder idag exempelvis självservicetjänster, digitala möten, egenmonitorering samt vårdtekniska lösningar för läkemedels- och bildhantering.

Men utmaningarna är också stora.

I årets upplaga av SLIT-rapporten har man bland annat tittat närmare på regionernas arbete med Nära vård, där digitaliseringen spelar en nyckelroll. Bland annat lyfter rapporten fram ett antal goda exempel på Nära vård från olika regioner runt om i landet.

Resurserna räcker inte till

Samtidigt visar svaren från regionerna att förutsättningarna för att klara omställningen är tuffa. Några av de största utmaningarna är:

  • De egna resurserna och verksamhetens involvering. En stor del av digitaliseringsarbetet behöver styras av vården, men eftersom det tar tid och kraft från kärnverksamheten samtidigt som vården redan har en ansträngd situation riskerar detta att prioriteras ner.
  • Ekonomiska förutsättningar. Utveckling av robusta beslutsstöd och tjänster i komplexa system medför stora, långsiktiga investeringar. Medel behöver avsättas för att kunna genomföra nästa steg i den digitala utvecklingen, medel som kan ha en relativt lång avskrivningstid. Detta vägs mot behovet av andra investeringar, där effekterna syns snabbare.
  • Teknik och säkerhet. Till exempel möjligheten till säker digital kommunikation mellan regioner och andra myndigheter.
  • Oklar rättspraxis. Till exempel tolkningen av GDPR, med motstridiga krav och osäkerhet kring användandet av molntjänster som bromsar upp möjligheterna till fortsatt utveckling.

Avgörande för utvecklingen

I det fortsatta arbetet med digitaliseringen av vården pekar rapporten på några avgörande områden som för den framtida utvecklingen, bland annat:

  • Möjligheter till effektiv informationsdelning mellan flera vårdgivare, oavsett huvudman.
  • Beslutsstöd som säkerställer att patienterna möter rätt vårdnivå tidigt i kedjan.
  • Översyn av tolkning kring lagstiftningen på området.
  • Gemensamma, nationella standarder för långsiktig, nationell IT-infrastruktur.

Rapporten bygger på en enkät som har besvarats av medlemmarna i SLIT (Sveriges Landsting IT-direktörers rapport). Resultaten bygger på svar från 19 av 21 regioner.

Läs hela SLIT-rapporten 2022, IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2022

Hämtar fler artiklar
Till startsidan