Färre tvångsåtgärder när rättspsykiatriska i Växjö använde ”Genombrott”

Färre tvångsåtgärder när rättspsykiatriska i Växjö använde ”Genombrott”

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ett eget hönshus på gården och möjlighet att ta en joggingrunda. Det har blivit verklighet för patienterna på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö där man sedan 2015 arbetat systematiskt för att öka vårdkvaliteten, bland annat genom att använda SKL:s digitala förbättringsverktyg ”Genombrott”. Förbättringsarbetet har gett konkreta resultat i form av minskade tvångsåtgärder.

Kliniken har i flera år arbetat med projektet Bättre vård, mindre tvång. När de blev tillfrågade att vara testpiloter för SKL:s verktyg ”Genombrott” såg de möjligheterna att digitalisera sitt förbättringsarbete och därmed slopa pappersdokument och datafiler.

–Verktyget är tilltalande och ger bra och lättläst statistik och grafer. Det är också lätt att använda både för medarbetarna och patienter, men även anhöriga kan var

Ann-Sofie Karlsson, områdeschef och vårdutvecklare vid Rättspsykiatriska kliniken, Växjö.

delaktiga genom att bara skicka ett sms. Dessutom är det gratis, säger Ann-Sofie Karlsson, områdeschef och vårdutvecklare vid Rättspsykiatriska Regionkliniken.

Varje avdelning på kliniken har en sjuksköterska med kvalitetsuppdrag som arbetar tillsammans med ett förbättringsteam. I månadsvisa enkäter mäts både patienternas och personalens upplevelser kring delaktighet, trygghet, rättigheter, vistelsemiljö och arbetsmiljö. Svaren omvandlas till lättläst statistik och i verktyget är det enkelt att få en överblick över idéer och följa vilka aktiviteter som är genomförda, både på sin egen avdelning och för hela kliniken.
–Tack vare bland annat förbättringsarbetet har vår användning av tvångsåtgärder sänkts med 65 procent, vilket också har varit en av våra målsättningar, säger Ann-Sofie Karlsson.

Även patienterna är nöjda. Många lämnar in både intressanta och roliga förslag på vad som kan förbättras för att vardagen ska fungera. Att skapa meningsfull sysselsättning är en viktig framgångsfaktor.
En patient ville få möjlighet till att ta en joggingrunda ute, något som kunnat genomföras. I somras invigde kliniken ett orangeri och det har också kommit in flera olika förslag på att få ta hand om djur på något sätt.
–I höstas installerade vi ett hönshus här ute på gården. Det var ett större projekt. Men det kan också vara små, enkla saker som att byta till en annan sorts kaffe.

Förutom att verktyget förenklar systematiken ger det möjlighet att följa förbättringsarbetet på både avdelningsnivå och på kliniknivå. Det gör det enklare att lyfta en lyckad förändring från en avdelning till hela kliniken. Dessutom kan man följa alla i Sverige som använder verktyget, något som skapar transparens.
– Här kan man få inspiration eftersom det är väldigt lätt att ta del av vad andra i landet har arbetet med för förbättringsaktiviteter. Varför uppfinna något nytt när någon annan redan gjort något framgångsrikt, säger Ann-Sofie Karlsson.

Efter flera års systematiskt förbättringsarbete har kliniken blivit en förebild och gett inspiration till andra inom vården. Arbetssättet har blivit en del av vardagen. Utmaningen är nu att hålla arbetet levande och inte fastna i samma hjulspår.
–Ett exempel är att vi kan bli enkät-trötta. Därför har vi bestämt att gå från en enkät i månaden till två enkäter per halvår istället. Framöver kan vi arbeta lite mer på övergripande systemnivå.
Efter tre års användning av ”Genombrott” är Rättspsykiatriska kliniken i Växjö återigen testpiloter för SKL. Eftersom kliniken är den enda i Sverige som använder verktyget på hela organisationen, inte bara på en enskild avdelning, testar de nu åt andra hur verktyget fungerar i en hel organisation.

Vad är Genombrott?

Ett digitalt verktyg som tillhandahålls av SKL och stödjer olika arbetsplatsers förbättringsarbeten inom vården.

Metoden är inspirerad av Breaktrough Series från Institute for Healthcare Improvement i Boston USA.

Det är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete och som bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det. Förändringar testas i liten skala.

Metoden är spridd över hela Europa och har använts för att bland annat korta köer och väntetider, minska vårdrelaterade infektioner, förbättra vården för olika sjukdomsgrupper och förbättra samverkan mellan olika vårdenheter.

Källa www.genombrott.nu

Växjös arbete med minskat tvång:

Kliniken har cirka 400 medarbetare och cirka 120 inneliggande patienter.

Antalet tvångsåtgärder som avskiljning och fasthållning, med eller utan medicinering, har minskat radikalt sedan 2015.

År       Totalt    Minskning
2015    1377
2016    965       29,9%
2017    489       64,5%

Läs om verktyget här http://genombrott.nu

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan