Fysisk aktivitet på recept kan ge goda resultat

Förebyggande vård Med fysisk aktivitet på recept och vårdgivare som är välutbildade kan goda resultat nås för den grupp patienter som riskerar ohälsa på grund av att de rör sig alltför lite.

Fysisk aktivitet på recept kan ge goda resultat

Det visar en ny avhandling av fysioterapeuten Stefan Lundqvist, som till vardags arbetar på Centrum för fysisk aktivitet Göteborg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Kanske viktigast är att jag som vårdgivare vågar

Stefan Lundqvist. Foto: Privat.

tro på och har god kunskap om metoden och att det finns stöd från kolleger och ledning. Det är också viktigt att individualisera behandlingen och att ha goda rutiner som behandlare, säger han till Kvalitetsvård.

Hans avhandling grundas på studier av 444 patienter som erbjudits fysisk aktivitet på recept – FaR-behandling – inom primärvården. Patienterna fanns på 15 olika vårdcentraler i Göteborg, där man har arbetat med metoden i över tio år.

Utifrån patientens egna behov och egen motivation sattes mål upp för en ökad fysisk aktivitet. Redan från början ombads patienterna skatta sin egen tilltro till att de skulle lyckas, vilket skulle komma att visa sig stämma ganska väl med det som sedan blev utfallet.

– Vi använde helt enkelt en VAS-skala, graderad från 0 till 100, där man skattar tilltron till sin förmåga att öka fysisk aktivitet. Det ger mig som behandlare en ledtråd om hur mycket stöd patienten behöver – kanske lite tätare besök om den egna tilltron inte är så hög.

Både hur stödet utformas och vilken fysisk aktivitet som ska bli aktuell gjordes upp av behandlaren och patienten tillsammans.

För de flesta av patienterna föll valet av aktivitet på raska promenader. 73 procent höll i sin ökade fysiska aktivitet efter sex månader, och för 42 procent nåddes det mål som anses vara en tillräcklig fysisk aktivitetsnivå, 150 minuter eller mer på en vecka.

I gruppen som helhet uppmättes också positiva effekter för vikt, midjemått, blodtryck, blodsocker- och blodfettsvärden. Även den skattade livskvaliteten ökade. Effekterna var allra mest uttalade hos de patienter som hade den lägsta fysiska aktivitetsnivån vid start.

Studien gick också vidare med de patienter, 190 personer totalt, som efter sex månaders FaR-behandling på vårdcentral fortfarande var otillräckligt fysiskt aktiva, alltså låg under 150 minuters aktivitet i veckan.

Patienterna slumpades till fortsatt FaR-behandling under två år, antingen via vårdcentralen eller via fysioterapeut. Båda behandlingarna ökade fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och livskvalitet hos patienterna och var likvärdigt kostnadseffektiva. De positiva hälsoeffekterna verkade också vara oberoende av förändringar i läkemedelsbehandling.

– Det är också intressant att vi inte såg några försämrade metabola värden alls vid tvåårsuppföljningen. Det är viktigt då den här patientgruppen har en ökad risk att utveckla metabolt syndrom, diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom, säger Stefan Lundqvist.

Fram till 2015 fanns ett ekonomiskt stöd kopplat till FaR. När det avskaffades minskade förskrivningarna med 60 procent. Beklagligt, menar Stefan Lundqvist – även om det dåvarande ersättningssystemet inte var optimalt behövs ett kvalitativt ekonomiskt incitament eftersom metoden uppenbarligen fungerar bra och även är kostnadseffektiv för att förebygga och behandla stora folksjukdomar. FaR-behandling är dock fortfarande kraftigt underutnyttjat inom hälso- och sjukvården.

– Här i Göteborg har vi på Centrum för fysisk aktivitet kunnat arbeta med utbildning, metodutveckling och implementering av fysisk aktivitet och FaR som behandlingemetod sedan 2004, men på andra håll i Västra Götalandsregionen och landet ser det annorlunda ut, säger Stefan Lundqvist.

Läs hela avhandlingen

 

Så fungerar Fysisk aktivitet på recept

FaR-behandling består av tre huvuddelar: individbaserad dialog med patienten, individuellt avpassad fysisk aktivitet med skriftlig ordination samt strukturerad uppföljning. Syftet är att öka fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva patienter med till exempel metabola riskfaktorer såsom övervikt, bukfetma, förhöjt blodtryck och rubbningar i blodsocker och blodfettsbalans.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan