Gotland i topp i enkät om sjukhusvård

Gotland i topp i enkät om sjukhusvård

Patienter i svensk specialiserad sjukhusvård upplever oftast ett gott bemötande och att de får ett gott emotionellt stöd. Det är två områden där resultaten har förbättrats i den nationella patientenkäten 2018 jämfört med den förra, som gjordes 2016.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Svaren visar också att män är lite mer positiva än kvinnor, och att kvinnor och män inte bemöts helt lika i vården. Inlagda patienter (patienter i sluten sjukhusvård) känner sig mindre delaktiga i sin egen vård än patienter som vistats i öppen specialiserad sjukhusvård (till exempel dagkirurgi). Samma förhållande gäller upplevelsen av i hur hög grad patienten bemöts med respekt – ju kortare kontakt med vården, desto mer respekterad känner sig patienten, enligt enkätsvaren.

Bäst helhetsintryck av den slutna sjukhusvården har patienterna i Region Gotland.  På Gotland, med Visby lasarett som enda sjukhus, är patientnöjdheten stor i alla de områden som mäts, både i öppen och sluten sjukhusvård.

­– Vi har ännu inte analyserat materialet så det är svårt att säga varför vi får så bra resultat, men det påverkar säkert att vi är just ett litet sjukhus med små vårdavdelningar. Vi har dessutom nästan bara enkelrum på våra vårdavdelningar, säger Ann-Charlotte Loréhn, resursområdeschef för sjukhusvården i Region Gotland.

Men, tillägger hon, på Visby lasarett har man också jobbat mycket intensivt med att hantera  de problem med vårdplatser som finns.

Ann-Charlotte Lohrén, resursområdeschef sjukvården Region Gotland. Foto: Privat.

– Och jag törs nog säga att vi är duktiga på omvårdnad, där vi har höga krav på oss själva. Jag tror också att personalen hos oss är trygg med att den vård vi ger är bra. Det skapar en harmoni, som patienterna känner, även då vi ibland har väldigt mycket att göra.

Men liksom alla regioner och landsting har man också områden som måste förbättras.

– Ja, vi har till exempel området information och kunskap, bland annat att se till att patienten har all information om hur dess tillstånd kommer att påverka vardagen – där har vi ett område där vi bör bli bättre, säger Ann-Charlotte Loréhn.

På Gotland är också skillnaden mindre mellan omdömen från patienter som varit inlagda och patienter i öppenvård vad gäller personalens respekt och bemötande än i övriga landet. Samma sak gäller svaren kring hur delaktig man fått vara i sin egen vård.

Varför patienter som varit inlagda känner sig mindre delaktiga än de som behandlats i öppenvård vet man inte riktigt, säger Martin Midböe på SKL.

– Det är en av flera saker som vi kommer att titta vidare på. Man kan ju spekulera i att den som bara är en kort tid på sjukhuset under en ganska stor del av den tiden känner sig uppmärksammad och delaktig, medan den som är inlagd kan ha en större förväntan på uppmärksamhet som inte riktigt uppfylls.

Resultaten från den nationella patientenkäten kommer att diskuteras framöver i ett nätverk av representanter för de olika regionerna och landstingen. Landsting med goda resultat  kan då dela med sig av framgångsfaktorer i sina förbättringsarbeten.

Höga betyg – över 90 procent nöjda patienter – för helhetsintrycket av slutenvården får förutom Gotland också Dalarna, Kalmar och Västerbotten. För öppenvården ligger Dalarna, Halland, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Uppsala och Örebro på 90 procents patientnöjdhet eller högre.

I botten ligger Sörmland, där bara 83,9 procent av patienterna i den slutna sjukhusvården och 87,4 i den öppna gav helhetsintrycket ett gott betyg, att jämföra med snittet för landet på 88,1 respektive 89,7.

Patienterna har också fått frågor om hur vården har intresserat sig för deras levnadsvanor. Resultaten visar att få patienter har fått frågor om sådant som tobak, motion och alkohol under sin sjukhusvistelse. Det gäller särskilt för kvinnor, där bara var fjärde mött vårdpersonal som intresserat sig för deras motionsvanor, och inte ens var femte hade fått frågor om mat- och tobaksvanor. För ännu färre av kvinnorna, under 14 procent, hade alkoholvanor diskuterats.

Nationell enkät sedan 2009

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök eller en vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden april-maj. Drygt 144 000 personer, 15 år eller äldre besvarade enkäten i år.

Frågeområdena som mäts är helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

 

Se resultatet för hela Sverige eller uppdelat på regioner, la

ndsting och enstaka sjukhus.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan