Gott bemötande, men bristande kontinuitet inom psykiatrin

Patientupplevelse De flesta patienterna inom psykiatrin är nöjda med den vård de får. Men det finns stora förbättringsområden, inte minst inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Gott bemötande, men bristande kontinuitet inom psykiatrin
De områden där det finns störst behov av förbättringar handlar om kontinuitet samt information från vården. Foto: Adobe Stock

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar resultaten från den Nationella patientenkäten för psykiatrin. Drygt 27 000 patienter inom den psykiatriska vården har svarat på frågor om sina erfarenheter av vården.

Får ett gott bemötande

En majoritet av patienterna har ett gott helhetsintryck av den vård de fått. De upplever att de får ett gott bemötande och blir bemötta med respekt, oavsett bakgrund.

En stor andel av de svarande anger också att tillgängligheten till vården är god. Inom samtliga vårdområden; vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri, uppger ungefär 3 av 4 patienter att de har god tillgång till vården. Det handlar exempelvis om möjlighet att kunna prata med behandlande personal om oro eller ängslan kring hälsotillstånd och behandlingar.

Dåligt insatt i tidigare kontakter

Men det finns skillnader mellan olika vårdområden – mest nöjda är patienterna inom vuxenpsykiatrins öppenvård. De ger ett helhetsbetyg på 75,8, medan patienterna inom barn och ungdomspsykiatrins slutenvård ger ett betydligt lägre helhetsbetyg, 59,4.

De områden där det finns störst behov av förbättringar handlar om kontinuitet samt information från vården. Många patienter upplever att personalen inte är tillräckligt insatt i vilka tidigare kontakter de haft med vården.

Samarbetet med skolan brister

Många patienter pekar också på att samarbeten med arbetsplatsen, skolan och andra myndigheter inte fungerar tillräckligt bra.

Vidare önskar patienterna också mer information om stödgrupper och patientföreningar där de kan möta andra med liknande sjukdomsbakgrund.

Om Nationell patientenkät psykiatri

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller varit inlagda i den psykiatriska slutenvården inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Totalt svarade drygt 27 000 patienter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan