Klagomål direkt i avvikelsehanteringen i Västra Götalandsregionen

Klagomål direkt i avvikelsehanteringen i Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen hanteras patientklagomål direkt i systemet för avvikelsehantering, MedControl. Redan 2012 började vissa av regionens verksamheter att arbeta systematiskt på detta sätt. Regionen har därmed varit väl rustad för de nya regler för patientklagomål som gäller sedan årsskiftet, då det är lagstadgat att klagomålen ska tas om hand av vårdgivaren själv och att patienten ska få svar kring vad som kan ha brustit inom fyra veckor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Patientklagomålen är ofta riktade mot en eller flera personer, och patientens eller dess närståendes upplevelse av vad som skett behöver anpassas till det systemtänkande som genomsyrar avvikelsehanteringen i regionen.

–Patienten kan ofta ha uppfattningen att läkaren eller sköterskan gjorde fel och var olämpliga, men vi letar ju efter vad i systemet som ligger bakom detta, och ställer fler frågor om hur händelsen gick till, säger Thomas Brezicka, regionläkare patientsäkerhet i Västra Götalandsregionen.

Thomas Brezicka, regionläkare patientsäkerhet, Västra Götalandsregionen.

När ett klagomål inkommer sorteras det först efter hur det inkommit – direkt från patient, via patientnämnd, IVO eller Patientskadeförsäkringen. Därefter frågar man vad det är som patienten menar har brustit. Det kan, förutom en ren skada, vara en eller flera av de faktorer som patientlagen talar om som då registreras – bemötande, integritetsrespekt, tillgänglighet, information, delaktighet eller samtycke.

–Det här ger möjlighet till att göra regelbundna sammanställningar kring vad som anmäls oftare, vad vi bör arbeta bättre med. Alla i vår region är inte där ännu, men alltfler arbetar såhär.

Patientklagomålen leder inte sällan till Lex Maria-anmälningar, ungefär var femte sådan i Västra Götalandsregionen kommer från ett patientklagomål. Att arbeta systematiskt med dessa för att se till att de verkligen leder till ett lärande är förstås viktigt.

– Vi har blivit bättre på att i avvikelsesystemet följa upp och ange vilka åtgärder som har vidtagits. Men vårdskador är ju tack och lov inte så vanliga. Det kan därför vara svårt att få tillräcklig volym på händelser att dra slutsatser och lära av. Men eftersom Västra Götalandsregionen är en så stor vårdgivare kan tillräcklig volym erhållas som är värdefull att ta vara på.

Att IVO inte ska utreda merparten av klagomålen framöver hoppas lagstiftaren kommer att innebära att inspektionsmyndigheten får mer tid att göra egeninitierade inspektioner. Bra, tycker Thomas Brezicka, som själv har ett förflutet på Socialstyrelsen när den gjorde IVO:s arbete.

–Klagomålen tar mycket resurser, på min tid hade vi alltid en negativ balans och svårt att hinna med att hantera den. Nu kan man ju hoppas att detta leder till att IVO får resurser till att komma ut på fler inspektioner. De är bra och stimulerande för oss vårdgivare som får vår vardag belyst och för IVO som får en större förståelse för vårdens verkliga problem.

Nya lagen om patientklagomål

Patienter eller närstående ska lämna klagomålet direkt till den verksamhet klagomålet berör. Där ska verksamheten bekräfta att man tagit emot klagomålet, och utreda händelsen så att man kan ge ett svar till patienten inom fyra veckor. Patientnämnden kan stötta om patienten så önskar. IVO har efter årsskiftet bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan