Kris ledde till arbetsmiljö- och utvecklingsarbete

Sommaren 2016 sade 39 av 45 förlösande barnmorskor upp sig på förlossningen i Helsingborg. Fem veckor och en mängd åtgärder senare hade de flesta tagit tillbaka sina uppsägningar.

Kris ledde till arbetsmiljö- och utvecklingsarbete

Sommaren 2016 sade 39 av 45 förlösande barnmorskor upp sig på förlossningen i Helsingborg. Tvisten handlade om schemat; att det inte fanns tillräckligt med tid för återhämtning efter natt- och helgtjänstgöring. Tilliten till ledningen var också bristande. Men efter fem veckor hade de flesta tagit tillbaka sina uppsägningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Jenny Wingerstrand, läkare och verksamhetschef vid förlossningen vid Helsingborgs lasarett.
Jenny Wingerstrand, läkare och verksamhetschef vid förlossningen vid Helsingborgs lasarett.

– De överenskommelser som gjordes var att man fick större möjligheter till kompensationsledighet efter nattarbete. Vi avsatte också tid i schemat åt alla för att kunna vara med på arbetsmiljö- och utvecklingsarbete, berättar Jenny Wingerstrand, läkare och verksamhetschef vid förlossningen vid Helsingborgs lasarett.

Omedelbart efter krisen genomfördes en medarbetarenkät som visade ett stort missnöje bland barnmorskorna. De gjorde också en patientenkät och en processkartläggning. Under hösten 2016 hölls teamdagar för alla medarbetare. Områden med förändringsbehov identifierades och en ny chefsstruktur infördes. Målet: att skapa ett nytt sätt att arbeta med förändringsarbete samt åstadkomma resultat i linje med kraven i den statliga förlossningssatsningen. I mars 2017 gjordes återigen medarbetarenkäten, och den visade en klar förbättring.

– Mycket har blivit bättre, men än är vi inte i mål, det är en lång process. Nu angriper vi problem genom att involvera alla berörda parter: medarbetare, patienter och ledning. Samtidigt tar vi hänsyn till den stora nationella satsningen på förlossningsvården och regionala riktlinjer. Så nu arbetar vi tillsammans både med arbetsmiljöfrågor och kvalitetsfrågor inom vården.

Kvalitetsförbättrande aktiviteter och arbetsgrupper inom olika områden kommer förhoppningsvis att leda till fortsatta förbättringar. Enligt Jenny Wingerstrand tittar de också på hela processen för att skapa kontinuitet både för patienterna och personalen.

– Vi tänker på ett annat sätt kring styrningen. Det är viktigt att alla yrkeskategorier är med, liksom patienterna. Glädjande var att enkäten om patientnöjdhet gav mycket goda resultat. Nu har vi en liten patientgrupp som kan delta i möten och även ingå i arbetsgrupper.

Resultat:

– 18 timmars avsatt tid per tioveckorsperiod till arbetsmiljö- och utvecklingsarbete för alla barnmorskor. Bättre återhämtning efter nattarbete.

– Intensifierat kvalitetsarbete i vården när det gäller till exempel bristningar, blödningar efter förlossning och kejsarsnitt, amning och eftervården, i enlighet med stor nationell satsning på förlossningsvård och kvinnosjukvård.

– Projektledare har anställts och ledningsstrukturen förändrats med sikte på ökat medarbetar- och patientinflytande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan