Kronobergs krafttag mot trycksåren

Det var först när ledningen fattade beslut och alla medarbetare blev involverade som andelen trycksår inom region Kronoberg minskade.

Kronobergs krafttag mot trycksåren

Att vara beroende av eldsjälar tror inte Britt-Louise Andersson, sårsamordnare i region Kronoberg, på. Det var först när ledningen fattade beslut och alla medarbetare blev involverade som andelen trycksår inom regionen minskade. Från att ligga på 18 procent år 2015 är de nu nere på ett medeltal på 5,1 procent för år 2017.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Region Kronoberg hade före det stora arbetet dåligt resultat nationellt. Ledningen tog då beslut om att alla sjukhusavdelningar skulle börja utföra punktprevalensmätningar, PPM, månadsvis.

Britt-Louise Andersson, sårsamordnare i region Kronoberg.

– Det var en väldig kraft att ha i ryggen, att arbetet blev prioriterat. Det blev en punkt på alla ledningsmöten, chefsmöten, i verksamhetsplaner och på arbetsplatsträffar. Jag kunde gå in mer som stöd än att som tidigare agera kontrollant.

Från att ha gjort en till två mätningar per år till att göra dem varje månad krävde fler medarbetare med kunskap. Britt-Louise Andersson startade därför drop in-utbildningar dit alla professioner var välkomna för att lära sig mer om prevention för trycksår. Det blev väldigt populärt. Hon startade även ett nätverk med undersköterskor för att det skulle finnas någon på varje avdelning som hade djupare kunskap och ansvarade för att mätningarna blev gjorda och som följde upp resultaten. Nätverket har träffats ungefär en gång i månaden och kommer fortsätta träffas även under nästa år, om än lite glesare. Här delas kunskap, verktyg och utmaningar.

– Alla avdelningar har också fått jobba med det de kände behövdes mest just hos dem, det har varit lyckat för oss. Det blev medarbetarnas arbete, något de ansvarade för och kunde se effekten av. Vissa har jobbat extra med dokumentationen, andra med hjälpmedel. Avdelningar som ortopeden har jobbat med förebyggande förband och någon avdelning har använt sig av en p-skiva för att tydligt se när patienter behöver lägesändra. Sedan lär de via nätverket av varandra, berättar Britt-Louise Andersson.

På agendan inför 2018 ligger större fokus på kategori 1-skador, de skador flest drabbas av vilket innebär att de behöver bli ännu bättre på riskbedömningar. De vill också titta än mer på dokumentationen gällande vårdens övergångar samt jobba mer med patientdelaktighet.

– Alla är väl införstådda att det här inte är ett projekt som kommer att ta slut utan ett pågående arbete med målet att hela tiden bli bättre. Varje trycksår innebär ett fruktansvärt lidande för patienter, och det gäller inte bara öppna sår utan även att arbeta med rodnader och följa upp vad som händer efter att patienten gått hem från oss. Nu har vi en student som ska titta på just den aspekten, det blir spännande.

Så jobbar Kronoberg med att minska andelen trycksår

* Ledningsbeslut om punktprevalensmätningar (PPM) av risker samt hudinspektion på samtliga inneliggande patienter varje månad.

* Resultaten presenteras i stort men också avdelningsvis för att medarbetarna ska se effekten av sitt arbete.

* Drop in-utbildning för alla medarbetare med fokus på lägesändring, fuktskador, nutrition och hjälpmedel.

* Nätverk med undersköterskor från alla avdelningar som har fått djupare kunskap och större ansvar för PPM-mätningar och resultatuppföljning.

* Ett tvingande fält i journalsystemet ger information om vilka patienter som har trycksår när de läggs in på sjukhus och vilka som får det på sjukhuset.

* Information om förbättringsverktyg är tillgängligt för alla medarbetare via intranätet.

* En del i introduktionsprogrammen för nya sjuksköterskor och undersköterskor.

* Centrala inköp av madrasser och andra hjälpmedel.

Resultat

Målet med arbetet har varit att minska lidandet för patienter men Region Kronoberg har också gjort ekonomiska beräkningar för om andelen trycksår minskar från 18 procent till 8 procent. Det skulle innebära:

Att 1 700 färre patienter drabbas.

4 dagar kortare vårdtid.

Besparingar på 50 miljoner kronor om året.

Något som frigör 30 fler vårdplatser.

2015 när arbetet började låg andelen trycksår på 18 procent.

2016 var siffran 10 procent.

I skrivande stund ligger medelvärdet för 2017 på 5,1 procent.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan