Lex Sarah och lex Maria behöver efterföljas bättre

Vårdskador Vårdskador och missförhållanden orsakar inte bara ett lidande för individer – det leder även till stora kostnader för samhället. Nu har Riksrevisionen granskat statens insatser enligt bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah. Rapporten visar att arbetet lämnar mycket att önska.

Lex Sarah och lex Maria behöver efterföljas bättre
Olof Widmark, Riksrevisionen. Foto: Riksrevisionen/StockAdobe

Riksrevisionen riktar i rapporten kritik mot att det i dag inte är obligatoriskt att informera drabbade och anhöriga vid missförhållanden, eller höra drabbade och anhöriga när allvarliga vårdskador eller missförhållanden inträffar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt Riksrevisionens bedömning behöver enskildas ställning stärkas. Att ta in enskildas synpunkter bör alltså inte bara ses som ett underlag för att utveckla verksamheten, utan också som ett sätt att hjälpa den enskilde.

– Vårdskador och missförhållanden kan vara traumatiska både för den som drabbats och deras anhöriga. Missförhållanden kan handla om psykiska och fysiska och ekonomiska övergrepp och en vårdskada kan i värsta fall leda till att någon avlider, säger Olof Widmark.

Bristande handläggning hos IVO

Staten ska bidra till att bestämmelserna efterföljs, men i den nya rapporten från Riksrevisionen konstaterar man att den tillsyn som IVO bedriver utifrån lex Maria och lex Sarah har vissa brister.

IVO avslutar till exempel ärenden trots att verksamheterna inte utrett det inträffade ordentligt och utan att de föreslagit åtgärder som går till botten med grundorsakerna.

– Det kan bero på att man inte kommer längre i ett ärende, att man inte får in vissa handlingar eller dylikt, men för att värna systemet och den ställning lex Maria och lex Sarah har är det viktigt att man håller en god kvalitet i handläggningen.

Kommunal vård inte prioriterad

Ett mer positivt fynd är att den statliga styrningen för ökad patientsäkerhet har skapat goda förutsättningar att förhindra att vårdskador överhuvudtaget uppstår.

Patientsäkerhetsarbetet har dock inte kommit lika långt i den kommunala hälso- och sjukvården som omfattar vården av äldre. Det finns inte en sammanhållen statlig styrning för att minska antalet missförhållanden i omsorgen om äldre, vilket uppges vara en risk.

– Regeringen och Socialstyrelsen har inte prioriterat den kommunala vården i patientsäkerhetsarbetet. Det är också viktigt att man skapar sig en bild av hur vanligt förekommande problemen är inom äldreomsorgen och vad de kostar för att kunna vidta åtgärder, säger Olof Widmark.

Riksrevisionens rekommendationer

  • Regeringen rekommenderas bland annat att stärka den nationella styrningen av kvalitet i omsorgen om äldre med målsättningen att minska antalet missförhållanden, samt att stärka den enskildes rätt att komma till tals i bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah.
  • IVO rekommenderas att stärka kvaliteten och likvärdigheten i handläggningen av lex Maria- och lex Sarah-ärenden.
  • Socialstyrelsen rekommenderas bland annat att utveckla uppföljningen av vårdskador i vården och omsorgen om äldre, samt kartlägga förekomsten av missförhållanden.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan