Nationellt kvalitetsregister för postcovid efterlyses

Postcovid Kunskapsluckorna kring postcovid är stora. Svenska Läkaresällskapet vill därför att det så snart som möjligt upprättas ett kvalitetsregister på området. Dessutom saknar de tydliga rekommendationer för barn som haft covid-19.

Nationellt kvalitetsregister för postcovid efterlyses
Tobias Alfvén är ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Socialstyrelsen håller på att utarbeta ett kunskapsstöd för hanteringen av patienter med postcovid. Det preliminära förslaget är nu ute på snabbremiss, där Svenska Läkaresällskapet, SLS, är en av de instanser som nu skickat in sitt svar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

SLS välkomnar förslaget som ger en bra sammanfattning av olika aspekter av symtom efter covid-19, men ser också behov av en hel del förbättringar. Bland annat ser man en risk med att det fortfarande finns en hel del kunskapsluckor på området.

– Vår bedömning är att det finns stor risk för att delar av dokumentet är för allmänt hållna för att ge ett relevant stöd till berörda verksamheter och vårdpersonal, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar till remissvaret.

Ser behov av ett kvalitetsregister

Bland annat tycker SLS att kunskapsstödet borde delas upp i en del som handlar om postcovid efter allvarlig bekräftad sjukdom, och en del som rör kvarstående symtom efter andra former av covid-19.

SLS poängterar dessutom att det behövs mer forskning och systematiskt kunskapsinsamling av postcovid och att det bör tydliggöras i kunskapsstödet.

– För att samla kunskap och erfarenheter bör alla personer med postcovid erbjudas att delta i forskningsstudie och ett nationellt kvalitetsregister bör skyndsamt upprättas, säger Tobias Alfvén.

Barnen har glömts bort

SLS påpekar också att postcovidsymtom kan förekomma hos barn och att detta bör tydliggöras och fördjupas i dokumentet, något som även Svenska barnläkarföreningen poängterar i sitt remissvar.

De konstaterar att kunskapsstödet nästan helt saknar pediatriska aspekter på postcovid och att detta behöver uppmärksammas mer inom sjukvården. Många familjer söker hjälp idag, utan att få det stöd de behöver.

“Strukturerad uppföljning och utvärdering av pediatrisk postcovid pågår nu i Stockholm och är på gång i andra delar av landet. Det är av största vikt att den kunskap som genereras från denna uppföljning inkorporeras i denna typ av kunskapsstöd” skriver de i sitt remissvar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan