Patienters delaktighet mäts med nytt verktyg

Patienters delaktighet mäts med nytt verktyg

Med ett nytt svenskutvecklat verktyg, 4P, kan patienters känsla av delaktighet vid långvariga sjukdomstillstånd mätas. Kristina Luhr är nydisputerad distriktssköterska och verksam i Region Örebro Län. Hon har i sin avhandling bland annat prövat ett instrument för patientdelaktighet: 4P. Alla studier inkluderar patienter med de två långvariga tillstånden KOL eller kronisk hjärtsvikt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Instrumentet 4P är uppdelat i två delar, preferenser för framtida delaktighet och utvärdering av upplevd delaktighet. Patienten får kryssa i ett formulär med tolv påståenden som graderas på en fyrgradig skala.

– Grundläggande för patientdelaktighet är att patienten blir sedd som en människa. Det instrument som jag har testat i min forskning är framtaget ur patientens perspektiv.

Två av hennes studier fokuserar på grupper med patienter med KOL och hjärtsvikt som deltar i ett program där man ser patienten som en resurs. Den egna patienterfarenheten tas tillvara och man utbyter kunskaper med varandra.

-Patienterna delade med sig av sina erfarenhetsbaserade kunskaper. En vilja hos patienten att lära och att dela med sig av sina erfarenheter var en förutsättning för delaktighet. Genom att delta i programmet fick patienterna kunskaper och insikter som stärkte dem i egenvård och inför framtida vårdkontakter. Men jag såg också att det är viktigt att grupperna är någorlunda homogena i hur svåra symptom man har. De kan vara blandade, som här med KOL- och hjärtsviktspatienter, men hur svårt påverkad man är i sin vardag bör vara ungefär lika för att man ska uppleva sig delaktig och ha nytta av gruppen.

Verktyget 4P – som utvecklats av hennes handledare Ann Catrine Eldh -tror hon personligen kan komma att få en betydelse för en personcentrerad vårdplanering framöver.

– Det ger en struktur för vad som är viktigt för just den aktuella patienten. Jag tror att det kan komma att vara ett bra stöd för en bättre kvalitet på vårdplanering.

Foto: Region Örebro län.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan