Patientfokus i framtidens psykiatri

Patientfokus i framtidens psykiatri

Den största bristen inom svensk psykiatrisk vård är att vi inte kan garantera likvärdiga insatser. Det tycker Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKL.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Patienten kan ha tur och få bra vård ena dagen men sämre den andra, det ser olika ut både nationellt och regionalt, säger hon.

SKL och regeringen upprättade 2012 en nationell samordningsfunktion för området psykisk ohälsa. Fokus är bland annat att förbättra mätning och utvärdering av insatser, för att i längden kunna erbjuda en jämlik vård.

– I dagsläget mäter man processer i alldeles för hög utsträckning, vi måste fokusera mer på att mäta resultat för individen. Annars kan vi inte prata om kvalitet.

Bland annat har SKL upprättat prestationsmått för verksamheterna i landet. Exempelvis ska 70 procent av patienterna vara registrerade i ett relevant kvalitetsregister och erbjudas läkemedelsuppföljning. SKL har utformat utvecklingsinsatser för att stötta verksamheter att klara målen.

Enligt Ing-Marie Wieselgren finns idag ett glapp mellan de insatser som bör erbjudas, enligt de nationella riktlinjerna, och de insatser som faktiskt kommer patienterna till dels.

– Trots att majoriteten av verksamheterna uppger att de följer riktlinjerna, gällande exempelvis läkemedelsuppföljning, så visar kvalitetsregistren att endast några enstaka procent av patienterna faktiskt genomförts.

Under året kommer SKL att fokusera mer på insatser för patientinflytande, att få med brukarorganisationerna i det strategiska förbättringsarbetet. Kroppslig hälsa är ett annat prioriterat område. Förslag till regeringen på hur verksamheterna ska jobba med detta planeras, enligt Ing-Marie Wieselgren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan