Så blir chefen hållbar

Så blir chefen hållbar

Chefer som får stöd av sina egna chefer och av medarbetarna har en mycket större chans att bli kvar i chefsrollen. Men bara socialt stöd kan inte kompensera för hög arbetsbelastning, visar en ny rapport från chefsfacket Ledarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Rapporten bygger på en forskningsstudie som redan mellan 2006 och 2009 deltog forsknings- och utbildningsprojektet Hållbara chefer. I fjol följdes dessa, totalt 55 chefer, upp av forskarna vid Lunds universitet, som fann att fyra av 10 hade slutat att vara chefer.

 

Det blev tydligt att det fanns skillnader redan från början mellan dem som fortsatt att vara chefer och avhoppargruppen. De som hade fortsatt att vara chefer rapporterade 11 år tidigare en högre grad av rollklarhet, utmaning i positiv mening, stöd och ett uppmuntrande och rättvist ledarskap från närmaste chef.

 

Många – något mer än 50 procent – i studien arbetade i offentlig sektor. Jenny Wibacke, ordförande för Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, känner igen mycket av det som beskrivs som hinder för ett hållbart chefskap från vården.

 

Jenny Wibacke.

– Stöd från närmaste chef är viktigt, men också att det finns ett administrativt stöd som gör att chefen kan fokusera på sitt chefskap. Det är vanligt i vården att chefen har ansvar för stora arbetsgrupper, och ofta har man gjort omorganisationer så att stöd som HR och ekonomi finns långt bort från första linjens chefer, säger hon till Kvalitetsvård.

 

Att ha en stark känsla av sammanhang är en viktig faktor för att stanna i chefsjobbet, visar rapporten, precis som tidigare studier. 2015 gjordes studien Hållbart ledarskap i föränderligt arbetsliv som beskrev detta viktiga sammanhang med ledorden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär här bland annat att vara klar över sitt uppdrag, ansvarsområde och de förväntningar som finns. Hanterbarhet handlar om förutsättningarna för att genomföra sitt uppdrag, som tillräckliga ekonomiska och personella resurser och egen kompetens. Meningsfullhet kan vara individuellt, men förutsättningarna i organisationen kan bidra till att stärka upplevelsen av mening.

 

På frågan om vad som minskar motivationen att vara chef har många av deltagarna i den nya rapporten från Ledarna svarat ”arbetsbelastning”, ”känslan att aldrig vara färdig” och ”för stora arbetsgrupper”. Negativa attityder hos medarbetare och kolleger, krånglig administration och hämmande strukturer är också vanliga orsaker till minskad motivation.

 

Höga krav och långvarigt hög arbetsbelastning är inget som kan motverkas med bara socialt stöd, konstaterar man och stöder sig på en rapport från forskare vid Linköpings universitet 2018. De slår i sin studie fast att alltför höga krav i arbetet leder till utmattning, oavsett hur stort handlingsutrymme eller hur gott socialt stöd man har. Det finns goda skäl att se över chefers arbetsinnehåll om viljan och engagemanget i rollen ska finnas kvar.

 

– Vi måste uppvärdera cheferna inom vården, säger Jenny Wibacke. Och särskilt de som arbetar på stora arbetsplatser måste få den avlastning det innebär att ha till exempel HR och ekonomi på ett närmare håll, som ett stöd i sin vardag, så att de själva får tillfälle att faktiskt utöva sitt chefskap.

Forskning från Lunds universitet

Forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer, som genomfördes 2006–2009, initierades av Ledarna och finansierades av Bliwastiftelsen. Syftet med projektet var att undersöka vad som krävs för att chefer ska vilja och kunna verka som chefer över tid, det Ledarna benämner ”hållbara chefer”. Förutom Ledarna ingick också SKL och Almega tjänsteföretagen i projekt- och styrgrupp. Konsultföretaget Kontura International utvecklade och genomförde det chefsprogram som löpte över ett år och som byggde på projektets antaganden. Forskare från Lunds universitet genomförde den vetenskapliga utvärderingen. I idéskriften Hållbara chefer beskrivs projektet i sin helhet samt slutsatser och resultat. Skriften finns att ladda ner som PDF på ledarna.se/hallbarachefer.

 

Deltagarna i uppföljningen 2018 (Holmberg mfl) var 55 till antalet. 33 av dem är fortfarande chefer. Andelen kvinnor är 71 procent och män 29 procent. Samtliga har besvarat en webbenkät och tio har utöver denna intervjuats per telefon.

Rapporten refererar också till andra studier, däribland:

Studien Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (Mellner & Toivanen, 2015).

Forskare vid Linköpings universitet (Fagerlind Ståhl & Ståhl, 2018).

 

Läs hela rapporten Chef i nöd och lust. Förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär.

https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/chef-i-nod-och-lust.pdf

 

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan