Så hjälps barnen av ett Essence-team

Teamarbete Utredningar för barn och una med neuropsykiatriska tillstånd går snabbare och effektivare när personalen arbetar i ett multidisciplinärt team. Det är en erfarenhet som har dragits på flera håll där metoden prövats.

Så hjälps barnen av ett Essence-team

I Region Västerbotten har man arbetat i ett så kallat ESSENCE-team i en pilotverksamhet och funnit att en stor vinst för barnen är att insatser snabbas på.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Barnen har varit i förskoleåldern, och har bedömts av teamet, som också snabbt har kunnat rekommendera stödåtgärder till förskola och föräldrar.

Susan Andersson är avdelningschef i Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Västerbotten och samordnare för Essence-teamet.

Susan Andersson. Foto: Privat.

– Det är just detta att man får en samlad utredning av olika professioner på en gång som är den stora vinsten med arbetssättet, säger hon till Kvalitetsvård.

Oftast handlar det inte om att barnen får en diagnos, det vill man sällan slå fast i denna tidiga ålder. Det viktiga är just att snabba stödåtgärder kan sättas in. För barn med den här problematiken har utredningar tidigare ofta betytt ett antal olika besök på olika enheter inom vården. Logopedbesök, besök på BUP, besök i barnhälsovården, ofta med flera månaders mellanrum, har betytt att det tagit lång tid innan det funnits en samlad bild, varför också de insatser som behövs har blivit fördröjda.

Teamet består förutom Susan Andersson av psykologer, fysioterapeut, logoped och läkare från olika verksamheter. Alla arbetar kvar på sina ordinarie verksamheter. Det bidrar till ett gott samarbete mellan olika enheter, och att teamet också finns för dem alla som en resurs.

Teamet har sin hemvist inom mödra- och barnhälsovården där Yvonne Lundqvist är avdelningschef. Det är en bra plats utifrån att de arbetar med små barn och deras föräldrar, framhåller Susan Andersson.

Den lilla studie man har gjort hittills tyder också på att sättet att arbeta är kostnadseffektivt.

– Vi valde ut nio barn som deltog och kunde konstatera att vårdens kostnader halverades, i och med att det behövdes färre besök. Föräldrarna var också nöjda med att slippa bollas runt till olika instanser. Hur kostnadseffektiviteten ser ut på sikt vet vi inte, men det här ger ändå en fingervisning att sättet att arbeta även är bra sett till kostnaderna för vården, säger Susan Andersson.

Nu går man vidare efter pilotstudien genom att koppla ihop verksamheten med BVC på Ålidhems hälsocentral i Umeå, med sikte på att under nästa år permanenta verksamheten i Umeå.

Utmaningar finns, inte minst att arbeta över gränserna och därmed med en rad olika chefer och ledningsgrupper. Alla måste vara med och vara övertygade om att arbetssättet är bra.

– Men hos oss har det fungerat fint, teamet är väldigt taggat, och det betyder också mycket att hälso- och sjukvårdsdirektören i regionen är övertygad om att det är ett bra arbetssätt. För det här handlar ju i högsta grad om en personcentrerad vård, just så som man vill att sjukvården ska arbeta, säger Susan Andersson.

Fakta ESSENCE

ESSENCE-team har på senare år bildats på flera håll i landet. ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopmental clinical examinations) är ett begrepp som lanserats av professor Christopher Gillberg, för en rad olika neuropsykiatriska, kognitiva eller utvecklingsneurologiska tillstånd, däribland ADHD och autism. För samtliga gäller att en tidig utredning och tidiga insatser kan vara av vikt för barnets kommande utveckling, allt medan vårdens verklighet ofta har varit långa köer för utredningar och en brist på sammanhållen vårdkedja.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan