Så jobbar Skåne med patientsäkerhet på chefsnivå

Så jobbar Skåne med patientsäkerhet på chefsnivå

När Skånes universitetssjukvård gjorde sina patientsäkerhetskulturmätningar 2011 och 2014 såg de att det fanns förbättringspotential när det kom till förtroende för högsta ledningens engagemang för området. Det blev också starten på de patientsäkerhetsronder och seminarier som de nu använder sig av. Sedan tidigare jobbar de även med patientsäkerhetsdialoger som metod för att höja engagemanget och kunskapen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Pia Altgård, patientsäkerhetssamordnare och Daina Selga, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.
Pia Altgård, patientsäkerhetssamordnare och Daina Selga, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

– En viktig utgångspunkt, och särskilt i dialogerna, är att lyfta upp det som fungerar bra i verksamheten, vara ödmjuk och att förmedla goda exempel. Exempelvis kan vi berätta om en viss verksamhet som lyckats bra med sitt arbete och koppla samman verksamheter med varandra, berättar Daina Selga, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

Och det är just själva kulturen som är väldigt viktig för att kunna arbeta med patientsäkerhet. Hierarki och brist på stöd försvårar arbetet.

– Vi jobbar ständigt med att ta upp vikten av en lärande patientsäkerhetskultur i alla våra forum, men visst möter vi syndabockssyn. I vissa verksamheter diskuterar man allt öppet och det är högt i tak, i andra inte, det ser olika ut i olika verksamheter, säger Pia Altgård, patientsäkerhetssamordnare.

Om de olika forumen har höjt patientsäkerheten är svårt att mäta. Pia Altgård och Daina Selga berättar att antalet avvikelser kan öka när kulturen blir mer tillåtande, och vice versa. Att tolka och analysera sådana resultat är svårt. De utvärderingar som görs är dock positiva. Chefer och ledning anser att de får ny kunskap och att det ökar engagemang och samsyn.

– Många lyfter upp att det är bra med fokus på just goda exempel och att man får sitta i lugn och ro och prata patientsäkerhet utan en massa andra frågor som tar över, säger Pia Altgård.

Hon och Daina Selga berättar att en utmaning är att nå ut till alla och få alla att ta sig tid, men även att vara uthållig.

– Att förändra kultur tar tid och att vi arbetar för att utveckla metoderna som finns men också med att utveckla nya. Bland annat tittar vi nu på patientsäkerhet 2 och att lyfta fram goda exempel gällande resiliens. Här samarbetar vi med andra länder och ett pilotprojekt ligger i startgroparna.

Så jobbar Skånes universitetssjukhus med patientsäkerhetskulturen:

Patientsäkerhetsdialoger – En chefsläkare och en patiensäkerhetssamordnare träffar verksamhetschef och andra nyckelpersoner inom verksamheten under tre timmar. varav en handlar specifikt om vårdhygien. Dessa har innan dialogen använt sig av ett självskattningsverktyg. Frågorna handlar bland annat om hur de arbetar för att utveckla patiensäkerhetskulturen och hur nya medarbetare introduceras gällande patientsäkerhet. Till hjälp finns också en guide som för dialogen framåt. Fokus ligger på goda exempel. Ledningsgruppen har tagit beslut om att dialogerna ska ske en gång per år och verksamhetsområde.

Patientsäkerhetskulturseminarier – Varje år hålls seminarier i workshopformat för sjukhusets 500 chefer. Första seminarieomgången handlade om patientsäkerhetskulturens grunder, andra omgången fokuserade på säkerhet 2 och hur man kan lära av det som går bra. Höstens seminarium tar sikte på hur delaktiga patienter kan bidra till en säkrare vård. 2014 togs ett beslut i förvaltningsgruppen att alla chefer ska delta i seminarierna.

Patientsäkerhetsronder – Högsta ledningen besöker en enhet för att i dialog med medarbetarna diskutera patientsäkerheten och identifiera risker med hjälp av en checklista. Förvaltningsledningen har beslutat att det ska ske en rond per division och månad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan