Sex förslag för en hållbar vård

Hållbar vård Mer än var tredje tror att vården kommer att vara av sämre kvalitet år 2030 än idag. Och många upplever att vården är ojämlik. Det visar en färsk rapport som även levererar sex konkreta förslag för en mer hållbar vård.

Sex förslag för en hållbar vård
Involvera patienterna mera. Det är ett av förslagen för att stärka en mer hållbar vård. Illustration: Adobe Stock

I rapporten Vägen till en hållbar vård 2030 har medborgare och vårdpersonal svarat på frågor kring de utmaningar som vården står inför de närmaste åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sämre kvalitet framöver

Av intervjuerna framkommer att mer än en tredjedel tror att vården i framtiden kommer att vara av sämre kvalitet än idag. 34 procent av medborgarna och 35 procent av vårdens medarbetare spår en sämre vård till år 2030. Över hälften, 55 procent, upplever dessutom att vården är ojämlik.

En av de stora utmaningarna som rapporten identifierat är kompetensförsörjningen. Men att enbart utbilda och anställa räcker inte för att lösa vårdens resursbrist.

– Vi behöver även förändrade arbetssätt och använda nya digitala lösningar. Det kan också handla om att låta patienterna genomföra delar av sin egen vård samt administrativa uppgifter, menar Cecilia Fornstedt, branschexpert hälso- och sjukvård, PwC Sverige, och huvudförfattare till rapporten.

Nio av tio medborgare är dock positivt inställda till att nyttja digitala verktyg för avlasta vårdens medarbetare och på så sätt effektivisera vårdprocessen.

Tvivlar på krisberedskapen

En annan omfattande utmaning för vården är krisberedskap. Endast var femte medborgare känner sig helt trygg med att vården kan möta deras behov i en krissituation.

17 av 21 regioner har beredskapsplaner, däremot saknas avsatta budgetposter för beredskapsarbete i 95 procent av regionerna.

Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att alla som arbetar inom vården får utbildning och möjlighet till övning i krisberedskap, för att snabbt kunna ställa om vid en krishändelse.

Få känner sig trygga att hantera en kris

Men endast 16 procent av vårdpersonalen i undersökningen uppger att de har genomgått en krisutbildning under de senaste 18 månaderna. Av dem som genomgått en krisutbildning svarar var tredje person att de trots detta inte känner sig trygga med att hantera en framtida kris.

– Det är tydligt att det krävs mer arbete med säkerhet och beredskap inom vården, inte minst med tanke på det oroande omvärldsläget och erfarenheter från pandemin, säger Jon Arwidson, branschansvarig för hälso- och sjukvård på PwC Sverige.

Hur kan då framtidens vård bli mer hållbar? Rapporten ger sex förslag:

 1. Involvera medborgare. Patienten kan själva utföra enklare vårdrelaterade och administrativa uppgifter inför och vid ett vårdbesök.
 2. Se bortom rekrytering för kompetensförsörjning. Avsett både tid och budget för kompetensutveckling och utbildning i syfte att attrahera och behålla personal.
 3. Omförhandla samhällskontraktet. Vården behöver prioritera sina insatser. Exempelvis vilka krav medborgare kan ställa på vården – och vise versa, vården på medborgarna.
 4. Kravställ ändamålsenlig utbildning och övning inför krissituationer. Utbildningsinsatser måste förbättras och erbjudas brett till vårdens alla medarbetare.
 5. Avsätt medel i de regionala budgetarna. 90 procent av regionerna saknar poster i sina budgetar som är dedikerade till hållbarhetsplanerna och särskilt med fokus på kompetensförsörjning, säkerhet och beredskap.
 6. Säkerställ flexibla och anpassade verksamheter för framtida innovationer. Våga anpassa arbetssätt, beslutsvägar och fysiska miljöer i takt med de möjligheter som framtiden kommer med. Detta kräver ett modigt ledarskap och en förståelse för vilka vårdinsatser som kostar här och nu men som kan ge besparingar i framtiden.

Åtta utmaningar framöver

I rapporten Vägen till en hållbar vård 2030 har PwC i samarbete med AbbVie och CompuGroup Medical (CGM) undersökt de utmaningar som vården står inför de närmaste åren.

Rapporten pekar ut åtta utmaningar för vården fram till år 2030:

 • Klimatkris och plötsliga klimathändelser
 • Fortsatt begränsade ekonomiska och personella resurser
 • Patientmakt
 • Demografisk utveckling med allt fler äldre
 • Växande vårdköer
 • Ökad vårdtyngd
 • Digitaliseringens möjligheter och risker, exempelvis med ny teknik som AI
 • Totalförsvarets upprustning

Resultaten bygger på två enkätundersökningar, den ena med sjuksköterskor och läkare, den andra med allmänheten, samt djupintervjuer med specialister.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan