Socialstyrelsens rapport: Läkare har sämre hygienrutiner

Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet visar att andelen vårdskador skiljer stort mellan landstingen.

Idag drabbas nästan var tionde patient av en vårdskada, visar Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet. Men skillnaderna mellan landstingen är stora och visar därmed på stora förbättringsmöjligheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste skadan och är oförändrat på hög nivå nationellt, men skiljer sig mellan 5 och 13 procent mellan landstingen. Andelen trycksår har minskat marginellt, men här är skillnaderna mellan landstingen än större, mellan 5 och 19 procent. Vårdskador som gör att patienten avlider eller får bestående men har minskat jämfört med 2008.

God hygien är en förutsättning för att minska smittspridning. Trots det följer en fjärdedel av vårdpersonalen inte Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien från 2007. Sjuksköterskor och undersköterskor har bättre följsamhet än läkare, 75 respektive 65 procent. Bäst följsamhet hade fysioterapeuter och studerande.

Rapporten visar också att vårdpersonal i alla landsting upplever ledningens stöd som lågt, trots att en framgångsfaktor för ökad patientsäkerhet är att ledningen visar att området är prioriterat, återkopplar resultat och ställer krav på förbättringar. Personalens benägenhet att rapportera misstag är också alarmerande låg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan