Ta klivet från färdigpaketerad vård för passiva patienter

Erik Eriksson, industridoktorand på Chalmers och projektledare för kampanjen Ta med en vän, för i sin avhandling in begreppet service management i sjukvården.

Ta klivet från färdigpaketerad vård för passiva patienter

Erik Eriksson, industridoktorand på Chalmers och projektledare för kampanjen Ta med en vän tillsammans med Malena Lau, för i sin avhandling in begreppet service management i sjukvården. I hans tolkning innebär service management om att utforma vårdtjänster så att de passar olika grupper i samhället.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Erik Eriksson, industridoktorand på Chalmers och projektledare för kampanjen Ta med en vän.
Erik Eriksson, industridoktorand på Chalmers och projektledare för kampanjen Ta med en vän.

– Det kan man omöjligt fundera ut själv på sitt kontor. Därför behöver de som berörs involveras. Som verksamhetsutvecklare eller forskare bör man vara ödmjuk och inte agera expert på området utan mer erbjuda metoder för medskapande. Det är de som berörs som sitter på kunskapen, konstaterar Erik Eriksson.

Han anser att medskapande är ett brett begrepp, men att det handlar om både patienter, närstående och lokala nätverk och att låta dem designa vårdprocesser från sitt perspektiv. Avhandlingen A service management perspective on healthcare improvement: integrating social context tar avstamp i projektet Ta med en vän. Där låg fokus på att använda lokala nätverk för att sprida muntlig information, istället för att nöja sig med att översätta befintligt skriftligt material till flera språk. Att doulorna spred budskapet menar Erik Eriksson var avgörande för resultatet.

Här var det enkelt att skapa engagemang från berörda. Erik Eriksson berättar att de valde fokusgrupper istället för enskilda intervjuer för att skapa en trevlig samtalsmiljö och att inte bara fokusera på hinder och problem, utan konkreta förslag och idéer. Ett annat projekt han har varit involverad i handlar om att få unga killar att komma till ungdomsmottagningen och här var det svårare att nå de som inte kommer. Istället har man vänt sig till de som faktiskt nås via ungdomsmottagningen för att komma närmare målgruppen.

För att medskapande ska få större genomslag i vården pekar Erik Eriksson på vikten av att kunna visa att insatserna leder till förbättringar genom både kvantitativa och kvalitativa mätningar.

– Jag förespråkar inte tjänsteperspektivet på all vård, vi får inte bli modeängsliga och glömma traditionella vårdtjänster utan designa alternativa vårdtjänster där det finns ett behov.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan