Självmord vanligare bland äldre män – färre får specialistvård

Självmord vanligare bland äldre män – färre får specialistvård

Självmord är vanligare bland män över 65 än i gruppen 20 – 64 år. Det är svårare att få tillgång till specialistvård i psykiatri för den som är äldre. Var tredje person över 65 år har vårdats eller medicinerats för psykisk ohälsa. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

År  2016 hade 34 procent av alla över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka. I gruppen 18-64 år var andelen hälften så stor, 17 procent.
Högst förekomst av psykisk ohälsa bland de äldre har Kronoberg, Västra Götaland och Hallands län, medan Norrbotten ligger lägst.
– Resultaten visar också att personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa mer sällan träffar en specialist. I stället får de äldre oftast vård inom primärvården, säger Kalle Brandstedt.
I undersökningar uppger personer 65 år och äldre mer sällan att de mår psykiskt dåligt och har tankar på suicid. Men ser man till statistik över dödsorsaker väljer fler äldre, främst män, att avsluta sina liv genom suicid än de som är 20-64 år.

Suicid är vanligare bland äldre män, även om andelen har minskat de senaste tio åren. Bland män över 65 år är det cirka 23 per 100 000 invånare som tar sitt liv att jämföra med cirka 19 i gruppen män 20-64 år. I gruppen män 80-84 år är det cirka 34 per 100 000 invånare
Sett till statistik över vilken vård som äldre respektive yngre fått 28 dagar före suicid är det också tydligt att äldre i större utsträckning vårdats i den somatiska vården, medan yngre i högre grad vårdats inom psykiatrin.
Det är betydligt vanligare att äldre förskrivs bensodiazepiner, särskilt äldre kvinnor. Personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa får i högre utsträckning antipsykotiska läkemedel och tre eller fler psykofarmaka jämfört med gruppen 18-64 år.
Det finns också stora regionala skillnader. Exempelvis är det ungefär dubbelt så hög andel av dem över 65 i Kronoberg som har en långvarig användning av bensodiazepiner än de i Norrbotten.
Till skillnad från yngre patienter får de äldre oftare psykofarmaka utskrivet av primärvården och inte av en specialist.

 

Ladda ned och läs hela Socialstyrelsens Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre

 

 

Färre besök i psykiatrisk öppenvård för de äldre

Antal säkra suicid för gruppen män 65 år och äldre var cirka 23 per 100 000 invånare. För män 18-64 år var samma siffra cirka 19. För kvinnor 65 år och äldre låg siffran på drygt 9 jämfört med nära 9 för kvinnor 20 till 64 år.
Besök i specialiserad öppenvård efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård kan minska risken för återinsjuknande och återinskrivning, skriver Socialstyrelsen i en kommentar till rapporten. I alla län förutom två är andelen sådana besök lägre bland män över 65 år än bland män 18 till 64 år. I samtliga län är andelen lägre för äldre kvinnor än yngre.
Rådet för styrning med kunskap, där nio myndigheter ingår, har haft ett arbete med samverkan kring äldre med psykisk ohälsa. I det arbetet har bland annat ingått ökat kunskapsstöd, information samt förslag på uppföljningsområden för gruppen äldre med psykisk ohälsa.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan