”Vi måste lyfta blicken och se helheten”

Nära vård I Sverige är vi bra på att analysera och utveckla enskilda verksamheter. Men vi är sämre på samverkan och koordinering. "Men det är det som är nyckeln i arbetet med Nära vård" konstaterar Linda Strid, programledare för Nära vård i Region Västernorrland.

”Vi måste lyfta blicken och se helheten”
Vi måste hitta sätt att arbeta så att vi drar åt samma håll, konstaterar Lina Strid.

Västernorrland var tidigt ute med att ta de första stegen för en god och nära vård. Redan 2021 enades regionen och länets sju kommuner om en gemensam målbild och avsiktsförklaring. Målet är bygga en mer sammanhållen, jämlik och mer effektiv hälso- och sjukvård för länets alla individer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För att hålla samman, inspirera och ge verksamheterna stöd och kunskap i detta arbete skapade man även ett gemensamt programkontor, som ligger under en länsgemensam programstyrgrupp. Ledare för programkontoret är Linda Strid.

Linda Strid

– Jag ser nära vård som ett långsiktigt arbete. Vi skapar morgondagens välfärd som uppskattas av våra invånare och som skapar trivsel för oss som arbetar inom vården och omsorgen, säger hon.

Vad innebär jobbet för dig, mer konkret?

– Min roll är att leda arbetet i programkontoret som består av elva medarbetare som har lånats ut till det gemensamma programmet för att samordna och stödja med fokus på länets gemensamma omställning. De jobbar inte heltid i programmet. Resten av sin tid jobbar de praktiskt ute i sina verksamheter inom både kommun och region, vilket ger en enorm styrka och kraft. Eftersom det är verksamheterna själva som äger och driver det praktiska arbetet med Nära vård är det viktigt att vi finns ute och i verksamheterna där vi kan skapa nätverk, fånga upp och sprida goda idéer.

Vad kan ni hjälpa till med?

– Det konkreta arbetet med Nära vård måste ske ute i verksamheterna, engagemanget och drivkrafterna kommer därifrån. Vi i programrådet finns där som metod- och kunskapsstöd i utvecklingsarbetet. Vi kan hjälpa till med att komma igång med ett utvecklingsarbete, bistå med kunskap om vilka resurser, metoder och kompetenser som kan vara lämpliga när nya arbetssätt utforskas i samverkan både mellan olika vårdnivåer och över huvudmannagränser. Kort sagt, att vara ett stöd i arbetet från start till mål utifrån vår gemensamma målbild.

Målbilden för en god och nära vård i Västernorrland.

– Vår roll är också att utbilda, hålla i workshops och sprida goda exempel. Eftersom vi har överblick kan vi också knyta ihop verksamheter med liknande utmaningar så att de kan lära sig av varandra.

På vilket sätt är Nära vård en så stor omställning?

– Nära vård är en omställning där vi vänder på perspektivet och arbetar tillsammans, med utgångspunkt från individens behov. Allt sker genom samverkan mellan nya och gamla aktörer och våra invånare.

– Generell sett är vi i Sverige duktiga på att analysera och utveckla enskilda verksamheter, vi är duktiga specialister. Däremot är vi sämre på samverkan och koordinering och det är det som är nyckeln i arbetet med Nära vård. Vi behöver utgå från patienterna, det är deras behov som är utgångspunkten, och hitta sätt att knyta ihop helheten. Då måste vi också lyfta blicken och se helhetsperspektivet: ”Hur kan vi jobbar för att det ska bli bättre i ett helhetsperspektiv?”. Länets avsiktsförklaring är viktig här, säger Linda Strid.

Vilka är de stora utmaningarna för dig i ditt arbete?

– För mig i min roll ser jag två utmaningar. Det ena handlar om att jag behöver skapa ett effektivt och trygg team som kan vara ett stöd ute i verksamheterna. Det andra är att kunna utforska nya arbetssätt där medarbetarna redan är hårt pressade i sin arbetsvardag. Men jag tror att det är ett jobb som måste göras. Helt krasst, utifrån den demografiska utvecklingen kommer vi att vi bli färre som försörjer fler och vi måste hitta smartare sätt att arbete även inom vården och omsorgen tillsammans.

Hur ska vården få tid till detta?

– Det finns en enorm potential i de medarbetare vi har inom vård och omsorg och vi måste, genom smart förändringsledning, hitta sätt att arbeta så att vi drar åt samma håll. Lyckas vi med det så kommer det också att frigöra tid och skapa en positiv utveckling med mindre strul, mer fokus på patienterna och bättre arbetsmiljö.

– Samverkan, koordinering och kommunikation är helt avgörande i den förändringen. Det behövs mer kontinuitet, mer förebyggande insatser och ökad delaktighet. Mycket av det vi gör idag är bra, men vi kan bli ännu bättre på koordinering och samverkan utifrån våra invånares behov, inte hur vi är organiserade.

Vad ser du fram emot mest med jobbet?

– Att vända på perspektivet och att arbeta systematiskt tillsammans med duktiga medarbetare runt om i länet och våra invånare som verkligen vill vara delaktig i sin egen eller anhörigas framtida vård och omsorg. Att nära vård ger oss möjligheten att tänka större, med utgångspunkt i vård och omsorg och med samverkan med hela samhället. En gemensam lösning är så mycket större än vad en enskild aktör ensam kan erbjuda. Från organisation till person och helhetssyn. Vilken möjlighet det ger oss!

Vilka konkreta utvecklingsarbeten jobbar du med just nu?

– I Västernorrland finns det massor av idéer hur vi kan göra annorlunda – och vi gör mycket som är bra redan idag. Programmet stödjer åtta utvecklingsarbeten i samverkan mellan kommun och region samt ett flertal utvecklingsdialoger. Det handlar om allt från förebyggande insatser för barn (0-6 år) till proaktiv seniorvård.

– Dessutom jobbar vi med en rad andra förändringsaktiviteter. Exempelvis digitala lärseminarier, workshops, fortbildningar med mera, allt med olika teman och upplägg. Det har handlat om allt från Nära vård i ett nationellt perspektiv till dialoger om vad målbilden betyder för en enskild verksamhet i Västernorrland. Men även specifika ämnen. Monitorering är exempelvis ämnet för nästa digitala lärseminarium.

Vad tror du är viktigast för att lyckas med omställningen till god och nära vård?

– Nyfikenhet och ödmjukhet. Nyfikenhet att tänka större, och en ödmjukhet inför att detta är en stor omställning som måste ta tid. Vi kan inte förvänta oss snabba resultat, det viktigaste är att bygga starkt tillsammans. Det kräver samarbete och en förståelse för varandras kompetens och yrkesroller. Dessutom kräver det ett starkt engagemang och närvarande chefer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan