De bästa idéerna kommer inifrån

Innovationer Vårdanställda har ofta en bra känsla för innovationer som gynnar både patienter och verksamhet. Men alla som bär på goda idéer är inte entreprenörer – det behöver vården också ta hänsyn till.

De bästa idéerna kommer inifrån
Många av de bästa innovationerna kommer från de som jobbar i vården. Foto: Adobe Stock

Peter Samuelsson är nybliven filosofie doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Karlstad. Han har in sin avhandling studerat effekterna av innovation inom hälso- och sjukvården – och vad som krävs för att de ska ge de resultat man tänkt sig i form av kostnadsbesparingar, effektivare arbetssätt och nöjdare patienter.

Han konstaterar att det finns många bra idéer inom vården, men att det finns stora utmaningar när det gäller genomförandet.

Peter Samuelsson, Handelshögskolan i Karlstad

– Man måste vara medveten om att en teknisk lösning inte automatiskt leder till den effekt man tänkt sig. För att exempelvis ett nytt IT-stöd ska underlätta i verksamheten krävs det också en förändring av organisation och arbetssätt, säger han.

Håll blicken på patienten

I avhandlingen har Peter Samuelsson bland annat tittat närmare på sambandet mellan ett gott innovationsklimat och nöjda patienter. Det gjorde han genom att jämföra resultat från den nationella patientenkäten från SKR med statistik från SCB där där vårdcentraler svarat på frågor om sin innovationsverksamhet.

Resultatet visar att de vårdcentraler som hade höga effekter av innovation – som ledde till både kostnadsbesparingar och nöjda patienter – var de som också hade väl etablerade strukturer för innovation. Här fanns det resurser och tydliga innovationsvägar som underlättade, men även ett gott samarbete med exempelvis patientgrupper, universitet och andra vårdcentraler.

– Bäst resultat fick de som samarbetar med ett mindre antal aktörer. En förklaring kan vara att det är lätt att tappa blicken på patienten om det är för många olika intressen som är involverade.

Olika drivkrafter

Peter Samuelsson har även undersökt hur entreprenörskapet ser ut inom vården. Många innovationer kommer direkt från verksamheten och det finns också en hel del stöd att få för att driva igenom sina idéer genom exempelvis innovationsslussar. Men alla når inte ända fram.

I djupstudier av ett antal entreprenörer som bar på idéer att utveckla produkter inom vården såg Peter Samuelsson ett mönster. Entreprenörerna var framför allt anställda inom vården som bar på idéer för sin verksamhet, men motivationer och drivkrafter kunde vara helt olika.

Han kunde identifiera grovt sett tre olika typer av entreprenörer, som alla behöver lite olika stöd under processen:

  • Upptäckaren. Drivs av upplevelsen i sig, som gillar att formulera och utveckla sin idé, men som har svårt att kommersialisera och sprida sina innovationer.
  • Indentitetssökaren. Är motiverad av att se sig själv som entreprenör, har en tydlig bild av sin idé och hur den ska utformas, men har svårt att göra de anpassningar som marknaden efterfrågar.
  • Väktaren. Drivs av möjligheten att ändra något som inte fungerar i vardagen och är främst intresserad av att idén ska leda till en konkret lösning.

Av dessa tre är det Väktaren som passar bäst in i innovationsslussarnas sätt att arbeta, att låta idébärarna bli entreprenörer.

Peter Samuelsson poängterar dock att det finns många bra idéer som kommer från alla olika typer av entreprenörer och att även små förändringar kan ha stor påverkan på både patientnöjdhet, kostnadsbesparing och effektivitet. Men de borde kunna tas tillvara på ett bättre sätt.

– Det är viktigt att inse att alla inte har samma drivkrafter på sin entreprenöriella resa och att innovationsslussarna därför behöver vara mer flexibla och anpassa sitt stöd därefter.

Känsla för både patient och verksamhet

Peter Samuelsson önskar att vården ännu mer skulle ta steget från att vara mottagare av ny teknik till att själv driva innovation. Han konstaterar att ny teknik har en mycket viktig roll i innovationsarbetet, men den är en möjliggörare för att kunna skapa nya värdeskapande tjänster i vården – inte ett självändamål i sig.

Dessutom behöver man ha god insikt i vården och den praktiska verkligheten för att uppmärksamma behov och möjligheter som gynnar både personal, patienter och organisationen som helhet. Det har vårdpersonalen. I det vardagsnära samspelet mellan patienter och vårdanställda kan de riktigt vassa idéerna för innovation uppstå.

– De som jobbar direkt i vården har ofta en bra känsla för det som fungerar för både patienterna och organisationen. Det är de som kan hitta de lösningar som är både effektiva i verksamheten och värdeskapande för patienten. Men de behöver rätt stöd på sin resa. Jag hoppas att min forskning kan leda till nya inspel och insikter, säger Peter Samuelsson.

Läs avhandlingen här: Framing service innovation in healthcare

Hämtar fler artiklar
Till startsidan