Digital journal skapar rädsla men inte hot

Vårdpersonalen oroas över att deras insatser delas digitalt till patienter som läser sin journal på nätet. 40 procent av personalen inom psykiatri och akutsjukvård uppgav att de kände en oro över hot och våld till följd av detta, visar en studie från Uppsala universitet. Någon faktisk sådan ökning såg man dock inte.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studien undersökte  huruvida personal vars patienter hade fått tillgång till patientportalen upplevde större risker för hot och våld och utsattes för mer hot och våld. Undersökningen genomfördes ett år efter att digitala patientjournaler lanserades i Uppsala.

Totalt 174 personer svarade på en webbundersökning (35% svarsfrekvens). 83 personer var från en akutavdelning vars patienter hade digitala journaler, och 91 personer var från en psykiatrisk avdelning, vars patienter inte hade det. Nästan två tredjedelar av de som svarade på enkäten har utsatts för hot och våld det senaste året.

– Studien visar inga kopplingar mellan förekomst av hot och våld och digitala patientjournaler, men det betyder inte att den kopplingen inte finns. Däremot ser man en tydlig koppling mellan digitala patientjournaler och vårdpersonalens oro för hot och våld och, säger Åsa Cajander professor och samordnare av den nationella forskningen på digitala journaler i forskningskonsortiet Dome, Development of Online Medical records and E-health services, som är ett samarbete mellan flera svenska lärosäten.

Studien visar  att 40 procent trodde att riskerna för hot och våld hade ökat efter lanseringen av digitala journaler. Det fanns en skillnad i upplevelse mellan yrkesgrupperna som svarade på enkäten, där  sjuksköterskorna upplevde större risker än läkarna.

Studien visade inte att fler händelser av hot och våld förekom efter lanseringen. Endast en person i studien rapporterade att patientens åtkomst till journalen hade spelat någon signifikant negativ roll i förhållande till en incident.

– Jag tycker att vårdpersonalens oro för en ökad risk för hot och våld måste tas på allvar och bemötas av landstingen och regionerna. Man behöver balansera vårdpersonalens arbetsmiljö med patienternas behov av information. Här vore det bra att ta reda på hur viktigt är det för patienterna att se namnen på vårdpersonalen, säger Åsa Cajander.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan