Primärvården har svårt att sjukskriva rätt vid psykisk ohälsa

Primärvården har svårt att hantera sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I grund och botten verkar det saknas samsyn mellan primärvårdsläkarna och Försäkringskassan om möjligheterna att mäta och gradera funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisor Stefan Lundgren. Foto: Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat processen när sjukskrivande läkare ska bedöma arbetsförmåga vid psykiatriska diagnoser. Resultaten visar att det på flera områden råder osäkerhet kring vilka krav som sjukskrivande läkare ska leva upp till inom ramen för sjukskrivningsprocessen. Därmed riskerar den att bli rättsosäker.

Tidsbrist och otillräckliga kunskaper är vanliga orsaker till bristerna, enligt Riksrevisionen.

– Bristerna innebär att enskilda riskerar att komma i kläm och utsättas för onödig oro i väntan på Försäkringskassans beslut om sjukpenning, säger Stefan Lundgren.

 

”Fel krav i intygen”

Försäkringskassan ställer fel krav på läkarintygen. Kraven på läkarintygen bidragit till att fler sjukpenningmål nu ligger i domstol, svarar Sveriges läkarförbund.

Heidi Stenmyren. Foto: Rickard Eriksson.

– Det är en orimlig situation både för patienter och läkare. Vi vill ge en god och säker vård, att lägga orimligt mycket tid på sjukintygen och olika kompletteringar tar tid från de viktiga patientmötena, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Ångest, stress och depression låter sig inte mätas och bedömas på samma sätt som kroppsliga diagnoser, framhåller läkarförbundet.

– I komplexa fall är det mycket svårt att utifrån medicinsk grund avgöra arbetsförmåga och aktivitetsbegränsning. Läkarförbundet har länge har drivit dessa frågor och efterlyser en bred diskussion. Vi välkomnar Riksrevisionens rapport, säger Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Uppdrag från regeringen att granska

Regeringen gav i januari 2018 Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att verka för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras när det gäller sjukskrivningsprocessen och läkarintygen.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att inom ramen för detta arbete även ge myndigheterna i uppdrag att se över Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys, när det gäller psykiatriska diagnoser.

Läs hela rapporten Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med stora utmaningar (RiR 2018:11)

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan