Etiskt svåra situationer stressar både läkare och sköterskor

Osäkerhet, ensamhet och övergivenhet. Så upplever både sjuksköterskor och läkare etiskt svåra situationer, men ur olika perspektiv.

Etiskt svåra situationer stressar både läkare och sköterskor

Osäkerhet, ensamhet och övergivenhet. Så upplever både sjuksköterskor och läkare etiskt svåra situationer, men ur olika perspektiv. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet av Catarina Fischer Grönlund, sjuksköterska inom anestesi och doktorand vid Institutionen för omvårdnad. Hon förklarar att etiskt svåra diskussioner är då mänskliga värden, intressen eller principer står i konflikt och det är svårt att komma fram till bra handlingsalternativ.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Catarina Fischer Grönlund, sjuksköterska inom anestesi och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
Catarina Fischer Grönlund, sjuksköterska inom anestesi och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

– Jag har också upplevt etiska svårigheter i olika situationer under mitt yrkesliv. All omvårdnad innebär att förhålla sig till och omsätta etiken i handling. Så fort du går innanför någon annan persons integritetsgränser så handlar det om etik och etiken behöver genomsyra vårt bemötande av patienter, säger Catarina Fischer Grönlund.

Hennes avhandling bygger på inspelade intervjuer med läkare och sjuksköterskor på en avdelning som berättade om etiskt svåra situationer som gav dem dåligt samvete. Samtalen skedde i en intervention med kliniskt etiskt stöd, så kallat Clinical Ethics Support (CES). Läkarna och sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde prata om sina erfarenheter över yrkesgränserna, något som ökade känslan av osäkerhet och skapade misstro och isolering mellan yrkesgrupperna. I en CES-dialog fick hela personalgruppen prata om värdekonflikter med professionell vägledning. Det ledde till att de omvärderade situationen kom överens om handlingsalternativ.

– Genom att skapa ett tillåtande och öppet samtalsklimat blev det möjligt för personalen att gå från frustration och individuell tolkning till en gemensam förståelse och vidgade etiska perspektiv, säger Catarina Fischer Grönlund.

Hon menar att CES-interventionens ramverk ger inger trygghet, en förutsättning för fri och spontan dialog.

– Jag tänker att all personal från olika yrkesgrupper som är involverade behöver samtala om de etiskt svåra situationer som uppstår. Det är viktigt att vi kan sätta ord på och dela med oss av våra erfarenheter och känslor inom personalgruppen för att bekräfta varandra, tillsammans klargöra värdekonflikten och hjälpa varandra att hantera situationen.

För att driva dialogen mot en gemensam förståelse av situationen är det viktigt med ledning. Ledarna som höll i samtalen hade kunskap i etik och lång hälso- och sjukvårdserfarenhet så de kunde förstå vad personalen samtalade om.

– Alla aspekter av situationen är viktiga och därför är det viktigt att ledarna kan upprätthålla ett tillåtande samtalsklimat och inge trygghet i gruppen så att all personal vågar uttrycka sig.

Kliniskt etiskt stöd

CES interventionen som Catarina Fischer Grönlund har studerat är en teoribaserad samtalsform som innebär att all personal på samma avdelning får möjlighet att med vägledning samtala om en etiskt svår situation som de upplever på sin avdelning. Målet är att deltagarna ska känna sig trygga och kunna samråda i en jämlik atmosfär för att komma fram till ett handlingsalternativ byggt på välgrundade argument.

Catarina Fischer Grönlund berättar att olika typer etiskt stöd har utvecklats internationellt för att ge hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att hantera etiska svårigheter och ge ökad etisk medvetenhet. Clinical Ethics Support (CES) eller klinisk etiskt stöd, som det kallas på svenska är ett samlingsnamn för dessa stödformer. De olika stödformerna har olika syften och de kan omfatta alltifrån etiska samtal, etisk vägledning i en specifik vårdsituation till utveckling av policydokument. Internationellt sett så är olika former av CES väl etablerat bland annat i USA, Nederländerna, Tyskland och Norge. I Sverige pågår projekt med olika former av CES bland annat i Norrbotten, Västerbotten, Närke, Stockholm och Malmö.

Catarina Fischer Grönlund lyfter fram tre viktiga förhållningssätt för att lyckas prata om etiskt svåra situationer:

* Att öppna upp för en tillåtande kommunikation.

* Att främja vidgade perspektiv.

* Att bidra till utveckling av ömsesidig förståelse.

Läs mer i avhandlingen Upplevelser av att vara i etiskt svåra vårdsituationer och en intervention med etiskt stöd i klinisk verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan