Partnerskap med patienten ökar säkerheten

– Jag hävdar att ett personcentrerat arbetssätt kan användas i alla sammanhang och är nödvändigt. Omställningen innebär en säkrare hälso- och sjukvård.

Partnerskap med patienten ökar säkerheten

Ett stort problem i dagens hälso- och sjukvård är att vi glömmer bort att vi inte bara har att göra med en diagnos, ett tillstånd, utan en medmänniska som har något att berätta. Det säger Inger Ekman på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Jag hävdar att ett personcentrerat arbetssätt kan användas i alla sammanhang och är nödvändigt. Omställningen innebär en säkrare hälso- och sjukvård.

Inger Ekman hänvisar till ett antal studier som visar på bättre vård och arbetsmiljö. Det kan leda till att antalet vårddagar minskar med 30–50 procent, vårdkostnaden sjunker därmed med upp till 40 procent, patienterna känner sig tryggare, smärtlindringen förbättras och antalet trycksår minskar.

Särskilda studier på personer som drabbats av hjärtinfarkt visar att de har lättare att återgå till sitt arbete, inte bli återinlagda och har större tillit till sin egen förmåga. När ett personcentrerat arbetssätt användes i palliativ hemsjukvård visade det sig leda till förbättrad livskvalitet, symptomlindring och färre sjukhusinläggningar.

Att ett personcentrerat arbetssätt är så framgångsrikt menar Inger Ekman beror på att hälso- och sjukvården tillsammans med patienten skapar ett partnerskap. Hon påminner om att patienten alltid är i trefaldigt underläge: institutionellt, existentiellt och kognitivt underläge. För att nå kvalitativ vård behöver patienten, som expert på sig själv, vara en partner. Det är personalens skyldighet att möjliggöra.

– Vi behöver samtala med patienten, ta del av dennes berättelse. I samtalen skriver vi ned vad vi ser som resurser och förmågor och inte bara behoven. Vi lägger över ett visst ansvar på patient och närstående men genom att göra det skapar vi en relation av ömsesidig respekt, ett partnerskap.

Ett personcentrerat arbetssätt ger också goda effekter på arbetsmiljön. En studie bland 1 000 sköterskor visar på minskad stress, högre arbetstillfredsställelse och ett bättre psykosocialt klimat.

Så fungerar ett personcentrerat arbetssätt:

* Inled partnerskapet  – ta del av patientens berättelser, samtal är grunden.

* Utveckla partnerskapet – tillsammans formuleras en personlig hälsoplan.

* Säkerställande av partnerskapet =  patienten behöver ha tillgång till dokumentationen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan