8 av 10 journaler visade på kvalitetsbrister

För första gången redovisar SKL i en särskild rapport vårdskador och kvalitetsbrister inom psykiatrin. I 17 procent av slumpvis utvalda journaler inom allmän vuxenpsykiatrisk vård identifierades skador. I samband med journalgranskningen användes markörer för att kartlägga kvalitetsbrister. Nära åtta av tio – 78 procent – av alla granskade journaler innehöll en eller flera kvalitetsbristmarkörer som indikerar bristande följsamhet till nationella och lokala riktlinjer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den vanligaste kvalitetsbristmarkören var Avsaknad av vårdplan. Detta stämmer väl överens med vad Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver i Tillsynsrapporten för 2017. Det framkommer också att dokumentation om somatiskt status i samband med slutenvård ofta saknas.

Risken för bristfällig utredning, felaktig diagnos och inadekvat behandling inom psykiatrisk verksamhet skulle troligen kunna minska med en ökad följsamhet till befintliga kunskapsstöd, vårdprogram och nationella riktlinjer, enligt SKL.

Skador konstaterades i 17 procent av de granskade journalerna. Närmare hälften av dem bedömdes vara undvikbara eller sannolikt undvikbara, det vill säga att de hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Skadenivån liknar den inom somatisk vård.

Resultaten visar också att kvinnor har en signifikant högre andel skador, vilket SKL konstaterar är något som behöver undersökas vidare. I 22 procent av de granskade journalerna för kvinnor identifierades en skada, för männen var andelen13 procent.

För undvikbara skador, det som definieras som vårdskador, sågs samma skillnad mellan könen – 9,7 procent hos kvinnor respektive 6,3 procent hos män.

Ett av de vanligaste skadeområdena är Förlängt sjukdomsförlopp. Det kan exempelvis röra sig om obehandlat sjukdomstillstånd, felaktig diagnos, otillräcklig behandlingseffekt eller avbruten behandling.

 

Första rapporten i sitt slag

Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Genom att granska journaler utifrån en etablerad metodik har kunskapen ökat kring skador inom psykiatrisk vård och vilka konsekvenser de har. Unikt för denna journalgranskning är att markörer även utnyttjats för att kartlägga brister i följsamheten till riktlinjer och överenskomna arbetssätt och inte bara för att identifiera skador

Ladda ned hela rapporten här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan