IVO: Patientsäkerheten kan inte garanteras

Granskning Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat 27 akutsjukhus i Sverige. Samtliga sjukhus kritiseras nu för bristande patientsäkerhet.

IVO: Patientsäkerheten kan inte garanteras
Foto: Adobe Stock

I januari 2022 inledde IVO en sammanhållen nationell tillsyn av den svenska sjukhusvården. Totalt ingick 27 sjukhus i granskningen, från alla regioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu är granskningen klar och läget är allvarligt. Samtliga sjukhus får kritik för bristande patientsäkerhet.

Patienter med grytlock

IVO pekar ut några exempel:

  • Patienter vårdas under lång tid i korridorer eller på andra integritetskränkande och olämpliga ställen, utan att få tillräckligt med mat, vatten eller ens hjälp att gå på toaletten.
  • Patienter utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet.
  • Läkemedel ges inte alls eller inte i tid.
  • Medicinsk övervakning sker inte utifrån patienternas medicinska behov utan utifrån tillgänglig utrustning och personal.
  • I tillsynen framkommer att personal inte kom fram med defibrillatorn till en patient med hjärtstopp eftersom patienter vårdas i korridoren.

Brister på samtliga sjukhus

I sin rapport konstaterar IVO att de har funnit brister vid samtliga sjukhus. IVO poängterar att de medicinska resultaten i svensk vård faller väl ut i internationella jämförelser. Men samtidigt presterar svensk vård sämre än jämförbara länder när det gäller väntetider och antal vårdplatser.

“Svagheterna synliggörs i denna tillsyn och IVO konstaterar att situationen för patienterna på de granskade sjukhusen är inte godtagbar. Sammantaget visar tillsynen att lägstanivån är oacceptabelt låg. Regionerna, som ansvarar för vården, lever inte upp till de krav som ställs” skriver IVO i rapporten.

IVO drar fyra övergripande slutsatser:

  1. Lägstanivån är för låg. Antalet vårdplatser har minskat under de senaste 20 åren. Det har inneburit att överbeläggningar, utlokaliseringar och långa väntetider på akutmottagningarna ökat.
  2. Omställningen går för långsamt. Omställningen till Nära vård går för långsamt. Det drabbar bland annat de äldre patienterna extra hårt.
  3. Urholkad patientsäkerhet försvagar beredskapen. Om belastningen i ett normalläge är så hög försvagas förmågan att hantera krislägen eller perioder med lägre bemanning.
  4. 4. Staten måste agera när patientsäkerheten åsidosätts. Det allvarliga läge som råder inom svensk akutsjukvård får inte bli ett normalläge. Regionerna, vårdpersonalen och patienterna får inte inteckna nuläget som en acceptabel ny verklighet.

Hela rapporten finns att läsa här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan