Nära vård: “Förutsättningarna saknas för att klara uppdraget”

Nära vård Omställningen till nära vård syns inte i verksamheterna. Det saknas resurser inom primärvården för att driva det utvecklingsarbete som satsningen kräver och bristande arbetsmiljö är ett hot.

Nära vård: “Förutsättningarna saknas för att klara uppdraget”
Primärvården ska vara navet i omställningen till nära vård, men hur märks det i verksamheterna? Foto: Adobe Stock

Det pågår en omställning i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Målen med omställningen är bland annat att primärvården ska vara navet i vården och att patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hur fungerar det i praktiken?

Hur fungerar den här omställningen ur de yrkesverksammas perspektiv? Det har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys nu kartlagt i en ny rapport.

I rapporten konstaterar Myndigheten för vårdanalys att mycket av arbetet med att genomföra omställningen pågår i regioner och kommuner. Det sker både på strategisk nivå och i projektform.

Men omställningen är ännu i synlig i verksamheterna. Och det finns få tecken på att förutsättningarna för att nå omställningens mål har blivit starkare.

Svårt att klara uppdraget

“Vår samlade bild är att det nationella grunduppdraget har tydliggjort förväntningarna på primärvården, men att det i nuläget saknas förutsättningar för att klara uppdraget” skriver författarna i rapporten.

I sin analys drar rapporten några slutsatser:

  • Verksamheterna har inte fått bättre förutsättningar för att nå omställningens mål eller uppfylla väsentliga delar i primärvårdens grunduppdrag.
  • Det saknas resurser för att klara uppdraget och för att driva det utvecklingsarbete som omställningen kräver.
  • Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning i primärvården, trots en bredd av kompetenser. Antalet specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor har minskat över tid.
  • Bristande arbetsmiljö är ett hot mot kompetensförsörjningen och primärvårdens roll som navet i omställningen.
  • Primärvården behöver utvecklas på områden som är centrala för omställningen, men vårdcentralerna har svårt att med befintliga resurser prioritera till exempel förebyggande arbete och samverkan på ett tillräckligt sätt.
  • Hälso- och sjukvården i områden med socioekonomiska utmaningar är mer resurskrävande och behöver ha en högre prioritet.

Vill ha mer av ett helhetsperspektiv

Ett annat problem är att det fortfarande är oklart vilken roll sjukhusen eller annan specialiserad vård ska spela i omställningen. Rapporten poängterar att det är viktigt att definiera detta i fortsatta arbetet med att konkretisera omställningen till nära vård.

“Det är också viktigt att huvudmännen, som en del i omställningen, beaktar hur hälso- och sjukvården som helhet ska struktureras och planeras på kort och lång sikt, exempelvis hur en stärkt primärvård påverkar tillgången till vårdplatser på sjukhusen” står det i rapporten.

Ordnat för omställning? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport

Hämtar fler artiklar
Till startsidan