Handlingsplan för patientsäkerhet presenterad

Förebyggande arbete som fokuserar på ledning och styrning. Stärkt säkerhetskultur, ökad kompetens. Ökad kunskap om vårdskador utanför sjukhusen. Det är viktiga ingredienser i den nya nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Handlingsplan för patientsäkerhet presenterad
Charlotta George. Foto: Socialstyrelsen.

Planen presenterades av Socialstyrelsen i förra veckan och nu ska arbetet med att förverkliga den fortsätta i regioner och kommuner. Fokus i planen ligger på det övergripande och på det som man vet bidrar till en ökad patientsäkerhet, säger Socialstyrelsens sakkunniga i patientsäkerhet, Charlotta George till Kvalitetsvård, och exemplifierar:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Öppenhet, att man analyserar och lär av både det som går bra och av sina misstag. Att säkerställa en adekvat kompetens, möjligheten till fortbildning och vidareutbildning och kunskap om patientsäkerhet är viktigt.

I handlingsplanen understryks också patienten som medskapare i sin vård som viktigt för patientsäkerheten.

– Dels handlar det om att patienten ges möjlighet att vara delaktig i den egna vården, till exempel i det enskilda mötet och inför en behandling. Inför till exempel en operation är det bra för patientsäkerheten att patienten är välinformerad om vad som ska hända.

Den egna kunskapen ska alltid stärkas, när det är möjligt, så att patienten själv kan bidra med kunskapen om sitt tillstånd i den fortsatta vården, fortsätter hon. Det handlar också om att ta tillvara patienters eventuella klagomål så att de blir en del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.

– Patienter som medskapare i vården kan också bidra med viktiga perspektiv i planering av nya vårdformer, utveckling av vårdprocesser och vid förändringar. Extra viktigt är detta när mycket av vården flyttar ut från sjukhusen.

I planen lyfts några viktiga fokusområden. Ett sådant är kunskap om vårdskador.

– Idag har vi ganska god kunskap om vårdskador som inträffar inom sjukhusvården. Däremot är kunskapen inte lika god om de vårdskador som inträffar i primärvården eller inom psykiatrin. Det är ett område som vi behöver bli bättre på generellt, säger Charlotta George.

Ett annat fokusområde är hur säkra och tillförlitliga de processer, rutiner och system som används i vården idag är.

– Det handlar bland annat om att fråga sig om de IT-system som används är ändamålsenliga och tillförlitliga, säger Charlotta George.

Att vården är säker här och nu är ett annat fokusområde och här handlar det om att kunna anpassa vården och ha förmåga att hantera risker. Analys, lärande och utveckling pekas ut som ytterligare ett fokusområde. Ett femte fokusområde är en ökad riskmedvetenhet och beredskap, som syftar till att skapa förutsättningar att klara sitt uppdrag med god patientsäkerhet och arbetsmiljö även under oväntade förhållanden.

Visionen i handlingsplanen beskriver Socialstyrelsen som ”God och säker vård – överallt och alltid”, en viktig princip som Charlotta George också understryker.

– Det ska inte spela någon roll om du söker vård i Norrland eller i Skåne, eller om det är på dagtid eller mitt i natten. En god patientsäkerhet ska genomsyra hela vården.

Handlingsplanen – som är den första som skapats i Sverige i ämnet – riktar sig främst till kommunala och regionala beslutsfattare, som utifrån den ska kunna utveckla egna anpassade handlingsplaner.

Den nya handlingsplanen finns att ladda ned 

från Socialstyrelsens webbplats. Där finns också en förkortad version.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan