Helhetstänk och moln behövs för att digitaliseringen ska lyfta

Debatt Tekniken sitter på lösningar som är värdefulla för att möta vårdens utmaningar, men det finns idag stora hinder som hämmar den utvecklingen. Det gör att svensk sjukvård riskerar att gå miste om stora framtida fördelar, skriver Christian Hardahl, ansvarig för området hälso- och sjukvård på SAS Institute i en debattartikel.

Helhetstänk och moln behövs för att digitaliseringen ska lyfta
"Det viktiga är att hindren undanröjs, annars missar svensk sjukvård stora framtida fördelar" skriver Christian Hardahl, SAS Institute.

Tänk dig en framtid där vårdpersonal och forskare har tillgång till stora mängder relevanta data och där AI- och dataanalyslösningar utnyttjar denna tillgängliga data. Det skulle möjliggöra användning av erfarenheter och upptäckter på ett mer effektivt sätt än idag för vårdinsatser.

Men för att nå dit krävs det vissa förändringar.

Saknar ett helhetsperspektiv

För det första behöver data, automatisering, AI och dataanalys användas i processer som täcker hela kedjan av vårdinsatser.

Idag fokuserar ansträngningarna för effektivisering i sjukvården ofta på olika aktiviteter separat. Detta skapar problem med att dela data och hindrar fullständig realisering av fördelarna med moderna lösningar.

För det andra behöver tillgängligheten till data förbättras. Utan tillgång till data blir det svårt att bygga effektiva lösningar för automatisering, AI och dataanalys.

System under stor press

Mer om detta längre fram, men först några ord om fördelarna som väntar sjukvården om datahantering förbättras och helhetstänkande införs. Det handlar om bättre resultat för hälsosatsningar och att få mer ”hälsa för pengarna” för redan gjorda investeringar.

Hälso- och sjukvårdssystemet är under press på grund av en växande äldre befolkning, en ökning av antalet kroniska patienter och fler patienter med komorbiditeter.

Men även den ökande komplexiteten i patientförlopp, patienternas förväntningar på medinflytande, optimeringsproblem, arbetskraftsutmaningar och datalandskap i slutna silos är hinder som orsakar bristande automatisering, begränsad effektivitet och påverkar patienternas resultat.

Detta betyder att om vi vill behålla den befintliga kvalitetsnivån för sjukvård som vi har idag, måste vi göra förändringar i hur vi organiserar och driver sjukhus och patientförlopp.

Mer data i molnet

Vi måste tänka smart, agilt och använda de möjligheter som tekniken ger oss. Precisionsmedicin, digitala patientkopior, virtuella sjukhus med mera kommer att vara en förutsättning för att lyckas.

Det finns redan internationella exempel på sjukvårdsorganisationer som har haft framgång med de investeringar som beskrivs ovan. Det gemensamma för dem är att de bygger lösningar för automatisering, AI och dataanalys i molnet.

Molnet ger säker datalagring som är lättillgänglig och skalbar. I samarbete med Microsoft har vi på SAS Institute samlat värdefulla erfarenheter från sjukvårdsorganisationer som flyttar sina verksamheter till molnet.

Övervaka transporter

Ett exempel på vad som kan göras finns i delstaten North Carolina i USA, en delstat som till sin storlek är jämförbar med Sverige.

För att hantera transport och distribution av vaccin under pandemin använde man en lösning från SAS Institute som körs i molnet för att garantera att vaccin höll rätt temperatur under transporterna. Lösningen var att förse kylutrustning med IoT-sensorer som skickade data till molnet.

Detta gjorde det möjligt att övervaka och analysera transporterna utifrån kraven på temperatur, samt övervaka andra aspekter såsom luftfuktighet, vibrationer, hur ofta kylanläggningarna öppnades och stängdes, hur länge vaccin transporteras och hur mycket kapacitet som finns tillgänglig.

Underlag för forskning

I ett annat forskningsprojekt, kopplat till University College Dublin, undersöks blodbiomarkörer hos gravida kvinnor med sjukdomen havandeskapsförgiftning jämfört med friska gravida kvinnor.

Genom att använda en AI-baserad maskininlärningsmodell på den stora mängden data som samlats in kunde sjukdomsförekomsten identifieras och svårighetsgraden förutsägas. Genom att samarbeta med SAS och Microsoft har plattformen nu implementerats på universitetet och bidragit till framgångsrika forskningsprojekt på sjukhus.

Röj undan hinder för molnsatsningar

För att svensk sjukvård ska kunna dra nytta av dessa lösningar fullt ut behöver hinder för molnanvändning inom den offentliga sektorn undanröjas. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom statliga molnsatsningar, svenska molnföretag som jobbar inom existerande lagstiftning eller överenskommelser som gör det möjligt att använda globala molnjättars miljöer.

Det viktiga är att hindren undanröjs, annars missar svensk sjukvård stora framtida fördelar.

Christian Hardahl, EMEA Healthcare Industry Leader på SAS Institute

Hämtar fler artiklar
Till startsidan