Konstruktivt ledarskap ger friskare medarbetare

Ledarskap Chefers beteende får effekter för arbetsmiljön. Därför bör de tränas i konstruktiva ledarbeteenden, enligt Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Konstruktivt ledarskap ger friskare medarbetare
Mynak undersöker samband mellan ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation. Foto: Stock Adobe

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har gjort en sammanställning av ett 30-tal ledarskapsstudier i projektet Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation. Syftet är att analysera hur ledarskap kopplar till hälsa på arbetsplatsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Resultatet visar också på ett samband mellan konstruktivt ledarskap och medarbetarnas välbefinnande. Några studier tyder till och med på att konstruktivt ledarbeteende har ett samband med prestation och produktivitet.

Fyra konstruktiva ledarskapsbeteenden

Med konstruktivt ledarskap syftar forskarna bakom kunskapssammanställningen främst på ett transformerande ledarskap. Transformativa ledare uppmuntrar, inspirerar och motiverar sina anställda till att använda sin inre motivation som drivkraft.

I det transformativa ledarskapet ingår fyra beteenden:

  1. Att vara en förebild. Någon som går före, som personalen kan se upp till, som lever som den lär och som går att lita på.
  2. Att förmedla en positiv framtidsvision. Visa på en väg framåt, en målbild som ger riktning och skapar mening och motivation för personalen.
  3. Att stimulera nya idéer. Att fråga medarbetarna om deras åsikt och att ge dem förutsättningar och handlingsutrymme att själva hitta vägar framåt för att närma sig målbilden i det vardagliga arbetet.
  4. Att visa omtanke. Att finnas där, lyssna och coacha medarbetarna mot målbilden.

Bygg bort destruktiva ledarbeteenden

Organisationen bör arbeta för att göra det lättare att utöva ett transformativt ledarskap. Ett annat förslag är att också aktivt förebygga destruktiva ledarbeteenden.

Robert Lundmark

– Det är viktigt att förebygga uppkomsten av ett destruktivt ledarskap genom att säkerställa en god arbetsmiljö med rätt förutsättningar för både ledare och medarbetare. Det är också viktigt att ha en plan för att identifiera och åtgärda destruktiva beteenden när de väl uppstår, kommenterar Robert Lundmark, Medicine doktor vid Umeå universitet som är en av tre forskare bakom kunskapssammanställningen.

Fler studier är nödvändiga

Mynaks analys visar emellertid på kunskapsluckor i forskningen. De studier som gjorts om konstruktivt ledarskap utgår för det mesta från transformerande ledarskap, sällan från moralbaserade teorier. Det behövs också fler studier som ställer olika slags ledarskapsteorier mot varandra och undersöker hur olika slags ledarskapsteorier kan komplettera varandra i stället för att ställas mot varandra.

Susanne Tafvelin

– Att ledarskap har en stor betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation är välkänt, men kunskapen om hur ledare bäst utvecklar önskade ledarskapsfärdigheter är ännu inte kartlagt i så stor utsträckning, kommenterar Susanne Tafvelin, docent vid Umeå universitet och en av de tre forskarna bakom sammanställningen.

Därför föreslås också att fler studier görs runt destruktiva beteenden hos ledare. Mer kunskap behövs runt destruktiva ledarskap och hur de kan motverkas och förebyggas.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan