Ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi

Ann Svensson, docent i informatik, är från januari 2020 ny verksamhetsledare för Fyrbodals hälsoakademi, som är en del av Högskolan Väst i samarbete med NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen och Närhälsan.

Ny verksamhetsledare för Fyrbodals Hälsoakademi
Ann Svensson. Foto: Fyrbodals Hälsoakademi.

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Hälsoakademin bedriver forskning, utbildning och verksamhetsutveckling.

Ökad samverkan mellan vårdens aktörer är prioriterad för akademin och i Ann Svenssons egen vision av vad hon vill göra i sin nya tjänst, berättar hon per mejl för Kvalitetsvård.

 

Vad är konkret mest angeläget vad gäller samverkan?

 

– Det är viktigt att utveckla samverkan mellan exempelvis kommunal sjukvård, primärvård och sjukhus för att vården ska få en så bra kvalitet som möjligt. Vårdens professioner behöver arbeta tillsammans, och även tillsammans med patienter och eventuella anhöriga för att vården ska bli bra. Kommunikationen mellan alla parter behöver förbättras, och dokumentation behövs också för att informera involverade samverkansparter.

 

Hur ser de konkreta utvecklingsprojekten ut som pågår i Fyrbodals hälsoakademi?

 

– Det område där det sker flest aktiviteter är välfärdsteknologi, e-hälsa och digitalisering. eTeam-projektet avser att förbättra livskvaliteten för äldre och andra med behov av kommunal vård och omsorg. Där stöttar vi kommunerna i införande av välfärdsteknologi. VITAL-projektet avser att utveckla primärvården, så att patienter kan få bättre tillgänglighet till vården, utifrån sina behov, och där digitala hjälpmedel kan stödja detta. Här utvecklar vi en testbädd vid Färgelanda vårdcentral där företag kan vidareutveckla sina digitala prototyper för primärvården. Hälsoakademin kan stödja vårdverksamheter att till exempel söka externa medel för att arbeta med utveckling, forskning och utbildning. Det är ofta inte möjligt att utveckla vårdverksamheterna i någon större utsträckning inom de snäva budgetar som de har, alltså inom de ramar för att producera den vård de har fått i uppdrag att utföra.

 

Hur får vi i praktiken till den personcentrerade vård alla talar om idag?

 

– Detta är en stor utmaning, som främst vårdverksamheterna behöver arbeta med. Jag skulle vilja säga att det är en kulturförändring som behövs inom sjukvården. Vårdverksamheterna och dess personal behöver medvetandegöras om vad personcentrerad vård innebär, och de behöver få diskutera detta internt i sina arbetsgrupper så att det mer och mer kan genomsyra vården.

 

Samarbete för forskning, utbildning och verksamhetsutveckling

 

Fyrbodals Hälsoakademi är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Syftet är att stärka möjligheterna att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan