”Etiskt stöd behövs inför nästa pandemi”

Prioriteringar i vården Sjukvårdspersonal ska inte behöva ta avgörande etiska beslut på egen hand mitt i en pandemi. Alla beslut om prioriteringar i extraordinära situationer ska helst fattas innan nästa pandemi.

”Etiskt stöd behövs inför nästa pandemi”

Dessa slutsatser finns i en ny rapport från Statens medicinetiska råd, SMER, som slår fast att Sverige behöver ett etiskt ramverk inför en framtida pandemi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den etiska analysen är viktig i både beredskaps- och bekämpningsfasen och behövs som redskap under en panedemis alla faser, enligt SMER.

För hälso- och sjukvårdens personal understryker rapporten att det är viktigt att de inte lämnas ensamma med att fatta svåra beslut och att skyddet av deras hälsa är av högsta prioritet. Man rekommenderar också att beslut om prioriteringar i extraordinära situationer i sjukvården i möjligaste mån fattas i en tid då kris inte råder.

Rapporten listar ett antal värden och villkor som är viktiga för beslutsprocesserna i en pandemi:

• Relevanta skäl. Beslut ska vara kloka och rimliga. De bör motiveras och bygga på fakta, värderingar och principer vilka samhällsmedborgarna delar/kan komma överens om, och som är relevanta för beslut vid en pandemisk kris.

• Öppenhet och transparens. Beslutsprocessen måste vara öppen för granskning, och faktabakgrunden, strategin och de beslut som fattas bör vara offentliga.

• Inkluderande. Berörda grupper bör så långt som möjligt involveras i beslutsprocessen.

• Mekanismer för omprövning av beslut. Det bör finnas möjligheter att omvärdera och ompröva beslut när ny information och nya fakta tillkommer. Det bör finnas mekanismer för att hantera tvister och klagomål.

• Ansvarstagande. Det bör finnas mekanismer för att säkerställa att beslutsfattare kan hållas ansvariga för sina handlingar.

Rapporten resonerar också kring globalt samarbete och global etik i en pandemisituation.

Läs hela rapporten

Hämtar fler artiklar
Till startsidan