Kvaliteten på cellprov ska förbättras

De registrerade fallen av livmoderhalscancer i Sverige har ökat med ungefär 100 per år under 2014 och 2015. Forskarna har funnit att detta till stor del beror på att en liten andel av kvinnorna, trots att de fått besked om att provet inte innehöll cellförändringar, senare har fått livmoderhalscancer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En ny analys från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention visar att kvinnor som regelbundet tar cellprov har 88 procents minskad risk att drabbas av livmoderhalscancer. Tidigare visade statistiken på en minskad risk på 90 procent.

– Det är en liten minskning, men vi måste ändå ta detta på allvar. Vi har tillsammans med laboratorierna inlett ett arbete för att snarast komma till rätta med problemen, säger Björn Strander, ordförande för nationella vårdprogramgruppen för prevention av livmoderhalscancer.

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) har analyserat statistik från de senaste åren och jämfört antalet registrerade cancerfall med laboratoriernas analysresultat. Resultatet redovisas i en artikel i Läkartidningen.

– Vi vill betona att cellprovskontrollen är livsviktig och att den överlag fungerar mycket bra. Även med minskningen är tillförlitligheten fortfarande mycket hög och att gå på cellprovskontroll är ojämförligt det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer, säger Björn Strander.

I vissa län har ökningen varit större än i andra, men eftersom det rör sig om få fall är siffrorna i de flesta fall inte statistiskt säkerställda. Studien visar också att även om antalet fall av livmoderhalscancer har ökat, så ligger dödligheten kvar på samma nivå som tidigare. De flesta cancerfall uppstår fortfarande hos kvinnor som inte deltagit i screeningen. Även under 2014–2015 hade endast runt 160 av 550 cancerfall uppstått hos kvinnor som deltagit och fått normala provsvar.

 

Alla laboratorier ska nu gå igenom sina resultat, och vad som då visar sig kommer att ligga till grund för olika åtgärder. Forskarna förespråkar även ändringar i det nationella vårdprogrammet för att öka säkerheten ytterligare.

Förbättringsarbetet kommer löpande att följas upp av det nationella kvalitetsregistret, laboratoriernas kvalitetssäkringsgrupp och Regionala cancercentrum i samverkan.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan