Mandat till vårdpersonal nyckel i förnyad cancervård

Mandat till vårdpersonal nyckel i förnyad cancervård

När Regionalt cancercentrum, RCC, Väst skulle utforma en ny cancerstrategi, inledde de ett samarbete med Chalmers Centre for Healthcare Improvement, CHI. Enheten forskar i kvalitets- och verksamhetsutveckling av vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I den nya, mer sammanhållna och patientfokuserade strategin skulle man inkludera allt från prevention och vård till rehabilitering och palliativ vård, säger Andreas Hellström, vetenskaplig ledare på CHI.

Förutsättningarna såg väldigt olika ut. Inom vissa cancerformer var vårdprogram och kvalitetsregister välutvecklade, inom andra fanns nästan ingenting.

– Därför var det viktigt att få till en lärande miljö mellan läkarna i de regionala verksamheterna. För att sprida kunskap behövde vi hitta förmågor inom systemet som kunde ta sig an detta. Vi använde inga färdiga modeller, utan tillit till professionen och ett nära samarbete med ledningsgruppen i RCC Väst var grunden.

Till vänster: Nils Conradi, tidigare verksamhetschef RRC Väst.Till höger: Andreas Hellström, vetenskaplig ledare på CHI, Chalmers.
Till vänster: Nils Conradi, tidigare verksamhetschef RRC Väst. FOTO: Karin Allander, RCC Väst. Till höger: Andreas Hellström, vetenskaplig ledare på CHI, Chalmers. FOTO: Jan-Olof Yxell.

Nils Conradi, tidigare verksamhetschef för RCC Väst, framhåller också vikten av professionerna och att involvera dem.

– Vi har arbetat stödjande, med respekt och faktabaserad dialog där professionens kunskap tas tillvara. Det har handlat om att mobilisera kunskap i organisationens alla delar, inklusive patienterna.

– Ett 30-tal regionala processägare – cancerläkare med var sin specialitet – har haft ansvar för att utveckla och sprida kunskap om förbättringsmöjligheter. En viktig del i det arbetet har varit att beskriva diagnosrelaterade cancervårdsprocesser, följa upp dessa genom kvalitetsregistrering samt genom lokala dialogmöten diskutera de olika klinikernas resultat. Ansvaret för dessa lokala dialoger har sedan successivt kunnat föras över så att de lokala sjukhusklinikerna själva redovisar och diskuterar sina kvalitetsdata, berättar Nils Conradi.

– Processägarna har verkat där strategin möter den dagliga vården. Det handlar om ett lärande mellan individer; man lär sig ofta bäst av kollegor, och det har visat sig effektivt när man ska sprida resultat, konstaterar Andreas Hellström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan