Så upplevde sjuksköterskorna pandemin

Personcentrerad vård Hur har sjuksköterskans situation sett ut under pandemin? Det har doktoranden Cicilia Nagel tittat närmare på. Resultaten kan vara till nytta för att göra sjuksköterskans arbetssituation mer hållbar än den är idag.

Så upplevde sjuksköterskorna pandemin
Sjuksköterskorna uttrycker en rad utmaningar, både när det gäller psykosociala, etiska och organisatoriska frågor. Foto: Adobe Stock

Oavsett om det handlar om extrema situationer, som en pandemi, eller större organisationsförändringar så är det viktigt att förstå vad som påverkar medarbetarnas välbefinnande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en systematisk granskning har Cicilia Nagel, universitetsadjunkt i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, tittat närmare på hur sjuksköterskans arbetssituation, hälsa och möjlighet till personcentrerad vård har sett ut under covid-19-pandemin.

Kontakten med patienterna lidande

I studien uttrycker sjuksköterskorna en rad utmaningar, både när det gäller psykosociala, etiska och organisatoriska frågor:

  • Sjuksköterskorna upplevde både fysiska och psykosociala problem, vilket i hög grad yttrade sig i form av utmattning, ångest, depression och utbrändhet.
  • Sjuksköterskor utsattes för svåra etiska utmaningar och hög stress såsom att se patienter försämras eller dö, uppleva att de tvingades utföra aggressiva eller onödiga behandlingar.
  • Många upplevde brist på kontroll.
  • Många fick längre arbetstider med högre belastning. I kombination med brist på personal ledde det till brist på återhämtning.
  • Brist på resurser och material gjorde att mycket fick återanvändas.
  • Ständig press på att hålla nere utgifter.
  • Stor oro för att själv bli smittad och att sprida smittan till familjen.
  • Restriktionerna gjorde det svårt att etablera en bra kontakt med patienter och deras familjer.
  • Sjuksköterskor tvingades vårda patienter som de upplevde att de inte hade nog med reell kompetens för.
  • Många sjuksköterskor uttryckte dessutom en önskan om att lämna sjukvården.

– Generellt upplevdes en brist på stöd från organisationen. Ändrade roller och ansvar tog tid från det patientnära arbetet och patientsäkerhet, och därmed påverkades vårdkvaliteten negativt under pandemin, berättar hon i en artikel på Högskolan i Kristianstads webbsjat.

Viktig kunskap för hållbart arbetsliv

Cicilia Nagel konstaterar att det är viktigt att ta till vara kunskap från den pågående pandemin och dess effekter på arbetslivet, organisationer och medarbetare för framtiden.

En viktig slutsats är att det behövs fler studier som tar upp personcentrering från ett organisatoriskt perspektiv. Det är viktigt för att utveckla strategier som gör sjuksköterskornas arbetssituation mer hållbar än den är i dag.

– Det behövs också mer forskning för att främja sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande, och för att öka förståelsen för vad som kan göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt, men även vad som kan göras för att se till att sjuksköterskor stannar inom vården, säger Cicilia Nagel.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan