SLS varnar för övertro på standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp införs för allt fler diagnoser och många prisar dess fördelar. Men nu varnar Svenska Läkaresällskapet (SLS) för att de också kan medföra nackdelar, i synnerhet för patienter med komplexa behov och flera diagnoser.

SLS framför sina kritiska synpunkter i sitt remissvar ”Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp” till Nationellt system för kunskapsstyrning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– För patientgrupperna räcker det inte att man fokuserar enbart på process- och utfallsmått. Det behöver även tas fram strukturmått för att följa upp om de förutsättningar i form av resurser, kompetens och evidensbaserade kunskapsstöd som behövs för en god och säker vård finns, säger Karin Pukk Härenstam, ordförande i SLS delegation för medicinsk kvalitet.

Framtida vårdförlopp måste också implementera framgångsrika sätt för hur vården kan organiseras, fortsätter hon.

Svenska Läkaresällskapet menar vidare att det är oroväckande att man inte tillräckligt har analyserat hur ett bredare införande riskerar att slå för patienter som inte passar in i ett standardiserat vårdförlopp: patienter som har flera samtidiga diagnoser, komplexa vårdbehov eller där diagnosen inte omfattas av ett högprioriterat flöde

– Svenska Läkaresällskapet arbetar just nu med att ta fram ett kunskapsunderlag om standardiserade vårdförlopp ur ett perspektiv, grundat på de etiska, mänskliga och vetenskapliga perspektiv, som är centrala för oss läkare. Vår utgångspunkt är att de standardiserade vårdförlopp och uppföljningssystem som skapas måste bidra till en effektiv, säker och patientcentrerad vård som prioriterar de sjukaste patienterna, avslutar Karin Pukk Härenstam.

Läs hela remissvaret

https://www.sls.se/globalassets/sls/sls/remissvar/2020/remissvar-personcentrerade-och-sammanhallna-vardforlopp.pdf

Hämtar fler artiklar
Till startsidan