Levande bibliotek hjälper vården att utvecklas

Förbättringsarbete Ett sätt att involvera patienter i förbättringsarbetet är levande bibliotek. Så här fungerar det i praktiken.

Levande bibliotek hjälper vården att utvecklas
Levande böcker bidrar med sina erfarenheter, upplevelser och synpunkter av vården. Foto: Adobe Stock

Patienter, med egen erfarenhet av vården, är en guldgruva för att förstå hur vården kan utvecklas och förbättras. Sedan 2020 har Västra Götalandsregionen ett ”levande bibliotek” som hjälper verksamheter som söker personer med egen erfarenhet till utvecklings-, forsknings-, förändrings- eller förbättringsarbeten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men vad är ett levande bibliotek och vilken nytta ger det i verksamheten? Kvalitetsvård frågade Katrin Modig Pallin, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Katrin Modig Pallin

– Levande bibliotek är en stödfunktion inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Vi kan också fungera som bollplank och ge stöd, tips eller råd kring arbetsformer, metoder och verktyg för arbete där patienter och närstående är med som medskapare, eller patientföreträdare som vi också kallar det.

Vilka finns med i biblioteket?

– Levande bibliotek har en ”pool” av personer med erfarenhet som patient eller närstående och som anmält sitt intresse av att dela med sig av sina erfarenheter, upplevelser och synpunkter till hälso- och sjukvården. Dessa personer kallar vi ibland för ”levande böcker”.  

Hur blir man en ”levande bok”? 

– Alla som har erfarenhet som patient eller närstående kan bidra och vara en levande bok. Ingen erfarenhet är egentligen för liten! Vi vill ha personer i alla åldrar och med olika ursprung och skulle gärna se att vi hade fler ungdomar, unga vuxna och utlandsfödda personer i biblioteket. Även dom som inte har så mycket kontakt med hälso- och sjukvård, kanske bara enstaka besök varje år, behövs i biblioteket!  

Hur fungerar det, rent praktiskt? 

– Verksamheter hör av sig till Levande bibliotek och beskriver det uppdrag som dom önskar personer med egen erfarenhet till. Det kan vara allt från att dela med sig av en berättelse kring hur det är att leva med till exempel diabetes, till att sitta med i regionövergripande arbetsgrupper inom systemet för kunskapsstyrning eller ett patientråd kopplat till en sjukhusledning. Det kan även handla om att beskriva erfarenheter kring bemötande eller lämna synpunkter på hur digitala vårdmöten kan vidareutvecklas.

Hur gör ni för att hitta rätt personer för uppdraget?

– Beroende på vilken sorts uppdrag det är kan Levande bibliotek skapa kontakt antingen med någon av våra levande böcker eller med patientföreningar och brukarorganisationer. Vi har en upparbetad samverkan med paraplyföreningar inom civilsamhället i Västra Götalandsregionen och en representant för dom arbetar tillsammans med oss i Levande bibliotek. Uppdrag på systemnivå; ledning- och styrning, avtal och upphandlingar eller inom kunskapsstyrningen går företrädesvis till patientföreningarna. 

Vad händer sedan?

– När vi har identifierat vem eller vilka som passar bäst för uppdraget, och de har tackat ja, så förmedlar vi kontakten till uppdragsgivaren som därefter får ta över. De stämmer av inför uppdraget och håller i kontakten tills dess uppdraget är genomfört. När allt är klart följer vi från Levande bibliotek upp och stämmer av både med verksamheten och personen som varit engagerad. 

Varför behövs det ett Levande bibliotek? 

– Invånare, patienter, närstående, patientföreningar och brukarorganisationer är en viktig resurs för utveckling, förbättring och forskning inom hälso- och sjukvård. I många olika sammanhang behövs därför personer som kan dela med sig av sina erfarenheter och fungera som patientföreträdare. För verksamheter är det däremot inte alltid så lätt att veta hur dom ska gå tillväga för att hitta personer som kan vara med i olika arbeten och inte heller hur dom sedan kan lägga upp det arbetet. Levande bibliotek finns då som stöd och framför allt för dom som inte redan har upparbetade kontakter med till exempel patientföreningar. 

På vilket sätt kommer biblioteket till nytta i verksamheten? 

– Genom att patient och närståendeperspektivet kommer med i förbättringsarbeten så påverkar det hälso- och sjukvården till det bättre. Fokus flyttas från ett organisationsperspektiv till att också handla om vad som är viktigt för patienten. Det kan ge nya tankar och insikter då det ofta finns faktorer som kan vara viktiga för patient- och närstående men som vården inte har reflekterat över. Erfarenhetskunskap är något som inte går att läsa sig till eller få tag i på annat håll än från dom som upplevt den, därför är den mycket viktig i arbetet för en bättre, mer personcentrerad vård. 

 – Levande bibliotek i sig kommer till nytta genom att underlätta för verksamheterna, så att de inte behöver lägga så mycket kraft på att hitta personer med egen erfarenhet, utan kan fokusera på själva förbättringsarbetet!

Hur har intresset sett ut hittills för att bli en levande bok? 

– Levande bibliotek har varit redo att ”låna ut” sedan början av 2020 – vilket innebär att det bara funnits under pandemitid! Det har självklart påverkat arbetet och bidragit till att förfrågningar från enskilda avdelningar eller mottagningar inte varit så många. Vi har dock fått in cirka 45 till 50 uppdrag på denna tid och det är många olika sorters uppdrag! Vi ska under hösten till exempel vara med på kvalitetsdagar för att sprida mer kunskap och information om att Levande bibliotek finns! 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan