Ny studie söker kunskap om tidiga tecken på sepsis

Akutvård Vilka är de tidiga tecknen på att patienten har sepsis? Det har en färsk studie vid Högskolan i Borås tittat närmare på.

Ny studie söker kunskap om tidiga tecken på sepsis
Studien har tittat närmare på hur det går till när ambulanspersonalen misstänker, bedömer och identifierar sepsis. Foto: Adobe Stock

Tiden spelar en avgörande roll för patienter som insjuknar i sepsis. Agnes Olander vid högskolan i Borås har tittat närmare på vad som händer i det akuta skedet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hur upplever patienter och närstående sjukdomsförloppet? Och hur går det till när ambulanspersonalen misstänker, bedömer och identifierar sepsis?

Intervjuer och dokumenterade symptom

I avhandlingen När livet plötsligt tar en ny vändning: Att förstå, hantera och identifiera allvaret vid insjuknandet i sepsis har hon gjort två kvalitativa intervjustudier. Den ena studien bygger på intervjuer med patienter och närstående om deras erfarenheter av sjukdomsförloppet. I den andra har hon fokuserat på ambulanspersonalen.

Avhandlingen består också av två kvantitativa studier. Här har hon undersökt vilka dokumenterade symtom som påvisas i ambulanssjukvården.

Symptomen är diffusa

I intervjustudien med patienterna framkommer det att symptomen ofta är diffusa vid insjuknandet.

– Patienterna beskriver ofta sjukdomsförloppet som smygande och att det är svårt att förstå att de är allvarligt sjuka. Många avvaktar med att söka vård, berättar Agnes Olander i en intervju på Högskolan i Kristianstads webbsajt.

I intervjuerna med ambulanspersonalen framkommer det att de ofta upplever att det är en stor utmaning att bedöma och identifiera sepsis. I avhandlingen konstaterar också Agnes Olander att symptomen är mångtydiga. Det finns inga enskilda och tydliga tecken som i sig räcker för att fastställa sjukdomen.

Svårt att andas

De vanligaste symtomen på sepsis var andningssvårigheter, förändringar mentalt och muskelsvaghet. De vanligaste tecknen var låg syresättning, förhöjd andningsfrekvens, förhöjd puls, ett lägre blodtryck, samt att kroppstemperaturen både kan vara förhöjd och låg.

Agnes Olanders slutsats är att ambulanspersonalen behöver skaffa sig en helhetsbild av hela sjukdomsförloppet för att kunna göra rätt bedömning.

De behöver lyssna på patientens och de närståendes berättelser om hur sjukdomsförloppet förändrats.

Observant på miljön

De kan även observera miljön runt patienten för att hitta tecken som kan tyda på en längre tids svår sjukdom, såsom skarp urindoft, öppnade läkemedelsförpackningar med febernedsättande läkemedel eller en ostädad bostad.

– Jag hoppas att avhandlingen kan bidra till att vi får en ökad förståelse för sjukdomsförloppet och hur insjuknandet i sepsis går till, men också en ökad kunskap om ambulanspersonalens bedömningar. Förhoppningsvis kan det leda till att sepsispatienter identifieras tidigare, säger Agnes Olander.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan