Pandemin har påverkat viljan att söka vård

Undersökning Oviljan att belasta vården har gjort att nästan fyra av tio har valt att inte söka vård under pandemin. Det uppdämda vårdbehovet är dessutom större än vad nationell statistik visar. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Pandemin har påverkat viljan att söka vård
Jean-Luc af Geijerstam GD för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto : Rickard Kilström

För hälso- och sjukvården har det varit en svår balansgång mellan att ställa om för att ta hand om patienter med covid-19 och samtidigt möta befolkningens övriga vårdbehov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Dessutom har många i befolkningen valt att inte söka vård, trots att de skulle behövt det.

Påverkat både utbud och efterfrågan

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har nu undersökt förändringarna till följd av pandemin under 2020. Den visar att pandemin har påverkat både utbudet och efterfrågan på vård.

Nära 40 procent av befolkningen har avstått från att söka vård under covid-19-pandemin, främst för att de inte har velat belasta vården eller själva bli smittade. 15 procent har fått sin vård uppskjuten eller inte fått den vård de sökt.

Riskgrupper särskilt utsatta

Enligt undersökningen är dessutom det uppdämda vårdbehovet större än befintliga datakällor visar. Mer än hälften av dem som undvikit att själva söka vård eller inte har fått vård, anger att de fortfarande skulle behöva vård.

Det gäller särskilt riskgrupper eller personer med långvariga hälsobesvär.

– Nu är det viktigt att regionerna förstärker tillgängligheten i primärvården, gemensamt hjälps åt att korta operationsköer och fortsätter att uppmana befolkningen att söka vård vid behov. Men regeringen bör också noga följa utvecklingen av det uppdämda vårdbehovet, i synnerhet när det gäller personer med långvariga hälsobesvär, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar att:

  • Nära 40 procent av befolkningen har antingen avstått från eller väntat längre med att söka vård och då inte sällan utövat egenvård under pandemin.
  • Av dem som undvikit eller väntat längre med att söka vård anger 77 procent att ovilja att belasta vården påverkat sökbeteendet. Nära 60 procent anger också att rädsla att smittas av covid-19 under vårdbesöket bidragit till att de avstått eller avvaktat att söka vård.
  • Drygt 15 procent av befolkningen anger att vården antingen nekat, ställt in eller senarelagt deras vård på grund av pandemin. Var sjätte person anser att det under pandemin varit svårt att få kontakt med vården.
  • Av dem som på grund av pandemin undvikit att söka vård eller påverkats av vårdens ransoneringar, bedömer 58 procent att de har kvarvarande behov av vård.
  • 7 procent av befolkningen anger att de under pandemin fått ett försämrat hälsotillstånd på grund av vård som de antingen avstått från själva eller blivit inställd på vårdens initiativ.

Läs hela rapporten: I skuggan av covid-19. Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan