Patienter saknar helhetstänk och kontinuitet i vårdkedjan

Patientupplevelse Vården känns otrygg, det saknas kontinuitet och patienter upplever att de själva måste koordinera sin vård. Västra Götalandsregionens analys av patienternas klagomål pekar på flera områden för förbättring.

Patienter saknar helhetstänk och kontinuitet i vårdkedjan
Patienterna efterfrågar en vård som är anpassad efter deras personliga behov, inte efter organisationens uppbyggnad. Foto: Adobe Stock

Brist på information. Avsaknad av en fast läkarkontakt. Förvåning över att olika vårdgivare inte kommunicerar mer med varandra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är några av de återkommande synpunkter som framträder i ”Vägen genom vården”, en rapport där patientnämnderna i Västra Götalandsregionen analyserar de brister i vårdkedjan som patienter och närstående upplever.

Fördröjer vård och behandling

Gemensamt för de synpunkter som kommer in är att patienterna upplever att bristerna i vårdkedjan fördröjer vård och behandling. Det riskerar att försämra hälsotillståndet och i vissa fall har det lett till felaktig behandling eller vårdskada.

Rapporten konstaterar att patienterna efterfrågar en vård som är anpassad efter deras personliga behov, inte efter organisationens uppbyggnad. Patienterna upplever att de hamnar i mellanrummet mellan olika vårdgivare.

Vårdansvaret är otydligt, kommunikationen mellan olika enheter fungerar inte och patienterna känner att de själva måste ta ansvar för att koordinera sin vård.

Skapar känsla av otrygghet

Det skapar en känsla av otrygghet. Patienterna pekar på bristen på kontinuitet och en fast läkarkontakt som en betydande orsak till bristande samordning.

Rapporten bygger på 160 klagomål som kommit in till patientnämndernas kansli. Rapporten handlar specifikt om klagomål på händelser där flera vårdgivare har haft en roll i patientens vård, eller där en verksamhet brustit i kommunikationen om vården.

Verktyg för förbättring

De flesta av de klagomål som analyseras i rapporten handlar om specialistvård i olika former, 41 av totalt 160 klagomål rör psykiatrisk specialistvård.

Resultaten tas nu vidare för användning i hälso- och sjukvårdens löpande kvalitets- och förbättringsarbete.

– Patienternas upplevelser och klagomål är ett av vårdens viktigaste verktyg. De spelar en avgörande roll i vårdens utveckling, säger Susanne Tedsjö, förvaltningschef patientnämndernas kansli.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan