”Förbättringskunskap ingår i sjuksköterskans uppdrag”

Svensk sjuksköterskeförening arbetar med ett nytt utbildningsmaterial till högskola och klinik. Syftet är att höja kvaliteten i sjukvården och öka vårdprofessionens kompetens.

Tori Palm Ernsäter, Svensk sjuksköterskeförening.
Tori Palm Ernsäter,
Svensk sjuksköterskeförening.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar med en ny skrift om kärnkompetenser som riktar sig till högskola och klinik. Materialet är en del i ett större projekt med syfte att höja kvaliteten i sjukvården och öka vårdprofessionens kompetens. Tidigare har man släppt en skrift, om kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap, som idag används både i vårdutbildningar och i kliniska verksamheter runt om i landet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Som sjuksköterska har man två uppdrag, dels att ge god omvårdnad, och dels att vara kritisk och med förbättringskunskap förbättra innehåll och arbetsformer i vården. Det är utgångspunkten i vår satsning, säger Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, på Svensk sjuksköterskeförening.

Den nya skriften, Kärnkompetens säker vård, med planerad lansering under Almedalsveckan i sommar, handlar om patientsäkerhet.

Materialet tar upp olika vårdsituationer som fungerar som underlag för diskussion kring bland annat kunskaper, värderingar och förhållningssätt i den givna situationen. Ett av lärandemålen kan vara: ”Vad behövs för att tillgodose patientens behov av trygghet i ambulansen på väg till sjukhuset”.

– Det är viktigt att det skapas förutsättningar för att kunna träna och bygga upp den egna liksom teamets kärnkompetenser om vi ska bli bättre på att förebygga och ge en god och säker vård, menar Torie Palm Ernsäter.

Fakta: 

Begreppet kärnkompetenser utgår bland annat från studier i USA, med syfte att hitta avvikelser och orsaker till vårdskador. En interprofessionell överenskommelse baserad på studiernas resultat visar att sex kompetenser är nödvändiga för en god och säker vård; personcentrerad vård, evidensbaserad vård, teamarbete, säker vård, förbättringskunskap och informatik. De kallas kärnkompetenser och är gemensamma för alla professioner i vården.

Innehållet i dokumentet Kärnkompetenser Säker vård har tagits fram av ett tvärprofessionellt team under ledning av Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet, Sveriges arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges tandläkarförbund.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan