Fortsatt bra upplevelse av primärvården – trots pandemin

Patientupplevelse Trots pågående pandemi har patienterna ett bra helhetsintryck av primärvården, lika bra som innan pandemin. Men många, särskilt äldre har avstått från att söka vård, vilket är oroande.

Fortsatt bra upplevelse av primärvården – trots pandemin
Patienternas upplevelse av primärvården har inte påverkats till det sämre av pandemin. Foto: Adobe Stock

Patienternas upplevelse av primärvården har inte påverkats till det sämre av pandemin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Majoriteten har ett gott helhetsintryck av primärvården och upplever att de fått tid för besök inom rimlig tid. Det visar mätningen av primärvården i Nationell patientenkät 2021.

Resultaten står sig

Resultaten är lika bra jämfört med motsvarande undersökning 2019.

– Det är glädjande att den stora andelen är nöjda med primärvården, trots utmanande tider för sjukvården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Resultaten bygger på svaren från 90 000 patienter som fått tycka till om sitt primärvårdsbesök. Drygt 80 procent av patienterna svarar att de har ett positivt helhetsintryck. Även svar på frågan om man fått besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid är likvärdiga 2019 och 2021.

Har avstått från att söka vård

Däremot har resultatet på frågan om möjligheten för närstående att prata med läkaren, om så önskades, försämrats något. Det beror troligtvis på att restriktioner under pandemin gjort att patienter inte har kunnat ha med närstående under sina besök i samma utsträckning som vanligt.

Av de som har besvarat enkäten, och därmed varit på ett fysiskt läkarbesök inom primärvården, är det cirka 27 procent som ändå anger att de vid tillfälle har avstått från att söka vård på grund av pandemin.

Kan ge effekter framöver

Personer över 65 år uppger i större utsträckning än yngre att de har undvikit att söka vård. Detta skulle potentiellt kunna ge effekter framöver.

– Pandemin har krävt förändrade arbetssätt inom bland annat primärvården, och det finns många erfarenheter och lärdomar att dra av det. Det är därför viktigt att lyssna och förstå hur förändringarna har mottagits av patienter och närstående och ta vara på deras erfarenheter för att hitta förbättrade arbetssätt tillsammans inför framtiden, säger Fredrik Lennartsson.

Alla resultat hittar du här.

NPE

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan