Läkare prisas för sitt klimatarbete

Klimat Årets vinnare av Läkaresällskapets hållbarhetspris har synliggjort ansestesigasernas effekt på klimatet. Som ett resultat av hans arbete har Helsingborg helt slutat att använda den mest potenta ansestesigasen desfluran.

Läkare prisas för sitt klimatarbete
Peter Bentzer, narkosläkare vid Helsingborgs lasarett, har visat vilken påverkan anestesigas har på klimatet.

Peter Bentzer, överläkare och professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet, är årets vinnare av Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris.

Priset får han för sitt engagemang för att minska klimatpåverkan inom vården.

– Jag blev jätteglad, det är smickrande att få det här priset. Men framför allt tycker jag att det är glädjande att det här priset finns och att vårdens möjligheter att jobba med klimatfrågorna får uppmärksamhet, säger han.

Attityd inom vården

Peter Bentzer berättar att han alltid haft ett naturintresse och att miljöfrågorna därför legat honom varmt om hjärtat. Men att engagera sig för miljö och klimat i rollen som läkare har däremot inte varit självklart.

– Det har funnits en attityd inom vården, att det vi håller på med inom sjukvården är så viktigt att vi inte behöver bry oss om vår påverkan på klimatet. Ett tag övervägde jag till och med att byta yrke. Men jag har insett att det bästa är att försöka göra skillnad där man är, berättar han.

Motsvarar en miljon bilar

I sin forskning har Peter Bentzer bland annat kartlagt klimatpåverkan av anestesigaser i Sverige. Studierna presenterades i Läkartidningen 2019. De visade bland annat att sjukvårdens utsläpp av anestesigaser i Sverige under 2017 motsvarade klimateffekten av 5 000 ton koldioxid.

På en global nivå handlar det om 4,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar den årliga klimateffekten av mer än 1 miljon fossilbränsledrivna bilar.

Genom att ersätta den mest potenta växthusgasen desfluran skulle man direkt kunna minska klimateffekten av halogenerade anestesigaser inom sjukvården i Sverige med 73 procent.

Slutade använda desfluran

Resultaten ledde till att man i Helsingborg bestämde sig för att helt slutat använda desfluran.

Peter Bentzer konstaterar att det finns mycket vården kan göra för att minska sin klimatpåverkan utan att det påverkar kvaliteten på den vård som patienterna får. I ett av de forskningsprojekt han jobbar med just nu jämför han engångs- och flergångsartiklar inom anestesi för att ta reda på vad som är bäst ur miljö- och klimatsynpunkt.

– Allra störst klimateffekt skulle det ha att byta ut engångsförkläden i textil mot flergångs. När det gäller saxar och nålar handlar vinsten främst om att användningen av metaller minskar.

Kan inte vara passiva åskådare

Förutom äran belönas Peter Bentzer med en prissumma på 25 000 kronor. Den vill han nu använda för att delfinansiera en av två nya doktorandtjänster i hans forskargrupp som jobbar med klimatfrågorna. Peter Bentzer hoppas också att hans arbete kan inspirera fler kollegor att verka för minskad klimatpåverkan.

– Hälso- och sjukvården står för mellan 5 – 10 procent av klimatpåverkan och vi kan inte bara vara passiva åskådare. Vi läkare har en viktig roll att fylla i omställningen till en grön sjukvård, det är bara vi som kan identifiera kliniskt likvärdiga alternativ som kan antas ha olika stor klimat- och miljöpåverkan, poängterar han.

Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris delades ut för första gången 2020. Det går till läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och som därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.