Nya arbetssätt på CSK: ”Fler trivs på sitt jobb”

Förbättringsarbete Mer tid för patienterna och en högre kvalitet i vårdens alla delar. Det visar erfarenheterna från Centralsjukhuset i Kristianstad där servicevärdar och receptarier avlastar vårdpersonalens arbete.

Nya arbetssätt på CSK: ”Fler trivs på sitt jobb”
Rutinerna har förbättrats och det finns en ökad tydlighet i vem som gör vad.  

Framtidens vårdavdelning är en pilotavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK, där man testar att införa nya arbetssätt i vården. En del i satsningen har varit införandet av receptarier och servicevärdar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En färsk patient- och personalenkät på CSK pekar på flera positiva effekter av satsningen. 

Fler trivs på jobbet

Rutinerna har förbättrats och det finns en ökad tydlighet i vem som gör vad.  

– Det märks också förändringar vad gäller ökad arbetsglädje, mer engagemang och att fler trivs på sitt jobb, säger Linda Hörberg, enhetschef gynekologi-, kirurgi- och öronavdelning Kristianstad, som även är pilotavdelning i Framtidens vårdavdelning.  

Frigör tid och höjer kvaliteten

Servicevärdarna gör mycket av det arbete som undersköterskorna gjorde tidigare, men som inte kräver vårdkompetens. Den handlar exempelvis om städning och arbetet kring måltider. Receptarier sköter läkemedelshantering, till exempel läkemedelsberedning, och avlastar på så vis sjuksköterskornas arbete.  

Tillsammans frigör de tid för vårdpersonalen, som i sin tur kan fokusera mer på patienterna. Arbetssättet höjer kvaliteten i vårdens alla delar – från lokalvård och måltider till läkemedelshantering och omvårdnad. 

Mer personcentrerad vård

Några positiva effekter som man redan märker av är att vårdpersonal får mer tid för omvårdnad, kommunikation med anhöriga och att arbeta mer personcentrerat kring varje patient. 

Flera avdelningar på CSK har infört Framtidens vårdavdelning och innan sommaren räknar man med att samtliga avdelningar är ingång.  

Hämtar fler artiklar
Till startsidan