-->

Nytt kunskapsstöd för vård av patienter med postcovid

Postcovid Se till att det finns rutiner för ett strukturerat omhändertagande och ge patienter med komplexa symtom multiprofessionella insatser. Det är några rekommendationer i Socialstyrelsens nya kunskapsstöd för vård av patienter med postcovid.

Nytt kunskapsstöd för vård av patienter med postcovid
Det saknas fortfarande mycket kunskap om postcovid. Foto: Adobe Stock

Den som får covid-19 blir oftast frisk inom några dagar eller veckor. Men vissa har fortfarande symtom när infektionen är över eller får nya symtom senare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

De vanligaste symtomen på postcovid i Socialstyrelsens patientregister är besvär med lungfunktionen eller andningen, hjärntrötthet eller kognitiv nedsättning samt smärta.

– Många har flera symtom samtidigt och samtliga system i kroppen kan vara påverkade. Ibland kan undersökningar visa till exempel skador i lungorna, men ibland är det svårt att hitta orsaken till problemen, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Varje patient är unik

Det finns ännu inget evidensbaserat arbetssätt för att utreda, behandla och rehabilitera patienter med postcovid. Behovet av vägledning är med andra ord stort. Socialstyrelsens publicerar därför ett nytt kunskapsstöd som ska vägleda hälso- och sjukvården i vården av patienter med postcovid.

Eftersom patientgruppen är så heterogen rekommenderar rapporten att hälso- och sjukvården organiserar sig efter varje patients behov.

Thomas Lindén konstaterar att det i många regioner redan finns strukturer för samverkan mellan vårdnivåer, medan andra behöver skapa nya arbetssätt.

– Ibland behövs till exempel nya specialiserade team, säger han.

Osäker statistik

Fram till den 23 mars hade 1 750 patienter, 893 män och 857 kvinnor, rapporterats till patientregistret med diagnoskoden för postinfektiöst tillstånd efter covid-19, det vill säga postcovid.

Men om man även inkluderar patienter med andra diagnoskoder för tillstånd efter covid-19 uppgår antalet till 12 675. Dessutom har ytterligare personer haft multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19. Men det är osäkert om de enbart haft covid-19 eller om de även varit drabbade av postcovid.

Fakta

Rekommendationer för postcovid

Socialstyrelsens kunskapsstöd riktar sig till flera målgrupper. Dels till de som fördelar resurser och beslutar om vårdens innehåll, dels till de som möter patienter i den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.

Stödet har tagits fram i samverkan med bland annat Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen har även haft stöd av patienter och sakkunniga i olika delar av vården.

Rekommendationerna kommer att uppdateras i takt med ny kunskap.

Läs mer: Postcovid – kvarstående eller sena symptom efter covid-19

– Det gör det osäkert hur statistiken ska tolkas. Kunskapsläget under pandemin har utvecklats snabbt och förändringen av definitioner, termer och begrepp har komplicerat situationen både avseende dokumentationen i hälso- och sjukvården och när vi nu ska ta fram statistik, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Uppgifter från primärvården

I patientregistret ingår uppgifter från slutenvården och den öppna specialistläkarvården, vilket innebär att Socialstyrelsens statistik inte heller är heltäckande. Socialstyrelsen har därför börjat samla in uppgifter om postcovid-patienter även inom primärvården.

Det arbetet ska vara klart under maj månad.