Så vill regionerna möta kompetensutmaningen

Kompetens Vården står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Så här resonerar några av regionerna kring kompetensutmaningen.

Så vill regionerna möta kompetensutmaningen
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning för att möta kompetensutmaningen. Foto: Adobe Stock

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Det visar inte minst UKÄ:s prognos av arbetsmarknadsläget. Hur resonerar regionerna kring denna utmaning?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

När Kvalitetsvård.se ställde den frågan till regionerna lyfter de fram några viktiga nycklar – digitaliseringens möjligheter, teambaserade arbetssätt och omställningen till en god och nära vård. Dessutom är det viktigt att jobba ännu mer med att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att lyfta fram utvecklingsmöjligheter och karriärvägar.

Brist på sjuksköterskor

Men det är tydligt att kompetensförsörjningen är en fråga som engagerar regionerna, både på kort och lång sikt. En stor utmaning både idag och framöver är bristen på sjuksköterskor, inte minst specialistsjuksköterskor. Detta är ett behov som Region Halland lyfter fram i sitt svar.

– När behandlingsmetoder, professioner och arbetssätt blir mer avancerade ökar samtidigt behoven av allt mer specialiserad kompetens. Bristen på erfarna specialister riskerar därför att tillta, vilket kan medföra olika svårigheter med kompetensförsörjningen.

Region Halland konstaterar också att det är tydligt att fler behöver arbeta längre och att medarbetarnas kompetens behöver användas på rätt sätt.

Dra nytta av teamets kompetens

Region Stockholm svarar att de ser en positiv trend i att personalomsättningen minskat och att det är fler sökande till nya tjänster. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning för att möta kompetensutmaningen.

– Det handlar bland annat om att använda hela teamets kompetens på bästa sätt, att utveckla nya arbetssätt utifrån teknisk- och medicinsk utveckling. Det är viktigt att fortsätta arbetet med en hållbar arbetsmiljö, ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Det är också viktigt med fortsatt samverkan mellan region, kommun och lärosäten. Vi ser också att statsbidragen behöver vara långsiktiga och förutsägbara eftersom många våra yrken kräver både lång utbildning och erfarenhet, uppger Region Stockholm.

Skapa karriärvägar

Även Region Värmland framhåller behovet av att långsiktigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Och då handlar det inte bara om lönen utan även om tjänsters utformning och innehåll.

– Vi arbetar bland annat med rörlighet inom uppdraget och möjligheter till utveckling eller rotationstjänster. Det handlar också om ett ständigt arbete för en bättre arbetsmiljö exempelvis genom att skapa förutsättning för hälsofrämjande arbetsplatser. Vi har satsat på utbildningstjänster för den som vill utbilda sig inom ramen för sitt arbete, på arbetstid. Det är ett sätt att skapa karriärvägar inom organisationen.

Samarbeta med högskolan

En effekt av pandemin är att intresset för vårdutbildningar har ökat. Det är något som flera av regionerna ser mycket positivt på. Här gäller det dock att kunna ta tillvara på det ökade intresset, både när det gäller antal utbildningsplatser och möjligheten att komma ut på praktik.

– Regionens långsiktiga satsningar tillsammans med universiteten ser vi är avgörande. Till exempel medfinansiering av sjuksköterskeutbildning, avtal för samverkan kring läkarutbildning och utbildningsanställning för specialistsjuksköterskor, uppger Region Kalmar.

Läs också: Pandemin har synliggjort potentialen

Nyansera bilden av vården

Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef på Gotland, konstaterar att pandemin även har öppnat nya möjligheter att exempelvis jobba på distans. Detta är något som kan skapa nya rekryteringsmöjligheter.

Samtidigt är hon oroad över den trötthet i organisationen som kan komma efter pandemin.

– Vi har många som haft ett högt påslag av beredskap under en längre tid. Hur växlar vi över och får energi framåt? Det kan oro mig något. Vi behöver även fortsätta att jobba på att nyansera bilden av att jobba inom vården. Det framstår ofta som väldigt jobbigt och krävande och det kan det givetvis vara men det är ju så mycket mer, säger hon.

Arbeta på toppen av sin kompetens

Region Västerbotten konstaterar att kompetensförsörjningen är en stor och komplex fråga. De pekar ut att antal områden som är viktiga att jobba med framöver:

  • Oberoende av inhyrd personal, framförallt inom glesbygdsområden.
  • Förändrade arbetssätt och förskjutning av arbetsuppgifter. Alla medarbetare ska arbeta på toppen av sin kompetens genom rätt använd kompetens utifrån verksamhetens eller patientens behov.
  • Ta fram strategier för att ta tillvara på ny teknik och därigenom kunna anpassa organisation och arbetssätt så att vårdens resurser nyttjas optimalt. Detta kan bland annat handla om utveckling av möjligheten till distansmonitorering och distansuppföljning i patienternas hem.
  • Stimulera seniora medarbetare att vilja jobba längre och rekrytera redan pensionerade medarbetare att fortsätta arbeta efter pension
Hämtar fler artiklar
Till startsidan