”Vi har varit som blodiglar på våra kollegor”

Det är en sak att hitta förbättringsåtgärder men en annan att sätta stopp för gamla djupt rotade rutiner.

”Vi har varit som blodiglar på våra kollegor”

Julia Olsson och Caroline Jörnebrant, sjuksköterskor på hjärtintensiven vid Östra sjukhuset i Göteborg, berättar att det har varit svårt att få med sig hela gruppen i arbetet med personcentrerad vård. Det är en sak att hitta förbättringsåtgärder men en annan

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

att sätta stopp för gamla djupt rotade rutiner. De pekar på vikten av att bemöta kommentarer som ”såhär har vi alltid gjort”, att lyssna på motståndarna, vara ihärdig och välja sina strider för att orka hålla energin i arbetet uppe. Lägg dessutom till att avdelningen har en hög personalomsättning och att ny personal är inte alltid van med det här förhållningssättet.

– Vi har varit som blodiglar på våra kollegor, ibland tysta och ibland påstridiga. Det är inte enkelt att lyckas skapa en tvärprofessionell grupp.

För att lyckas menar de att ett personcentrerat förhållningssätt även behöver tillämpas mot kollegor, att hitta varandras styrkor och svagheter i personalgruppen. Teknik, journalstruktur och långsamma system har också varit bromsklossar. Här har de inte kunnat göra de förändringar de önskat, utan har fått anpassa sig i de mallar som finns.

– Vi har insett att det i vissa fall är bättre att be om förlåtelse än tillåtelse, säger Caroline Jörnebrant med ett leende.

Resultat

Från början av 2015 till hösten 2015 ökade antalet kompletta vårdplaner från 28 % till 87 %. Patienternas upplevelse av delaktighet granskades genom en enkät i samband med införandet av personcentrerad vård i början av 2015 och på hösten, ett halvår senare, för att utvärdera arbetssättet.

* Vårdpersonalen lyssnade på mig när jag ville säga eller förklara något. Från 89 % till
94 %.

* Jag förstod all information som jag fick vid ronderna. Från 79 % till 86 %

* Jag har varit delaktig i beslut om hur vårdplanen och vården har utformats. Från 55 % till 61 %.

* Läkaren hade ett utskrivningssamtal med mig när jag skulle gå hem, där fick jag reda på det
jag behövde. Från 93 % till 97 %

* Mitt aktuella behov av sjukvård har tillgodosetts under min tid på avdelning 357. Från 90 % till 97 %.

* Överlag, i hur stor grad har du fått vara med och påverka/utforma din vård? Från 36 %
till 53 %.

Avdelningen jobbar nu med att sammanställa resultaten från den nationella patientenkäten. Även här visar siffror på högre patientdelaktighet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan